×

સં૫ર્ક માહિતી

મહેકમ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

શાખાનું નામ:- મહેકમ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ:- મહેકમ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી વાય.પી. જોષી ના.જિ.વિ.અધિ. (મહેકમ)
ફોન નંબર:- ૦૨૭૯૨-૨૨૩૬૧૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬
ક્રમ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ,હોદ્દો કચેરી ફોન નં મોબાઈલ નંબર
1 2 4 3
1 શ્રી એસ.જે.બારૈયા ના.ચી. (૦૨૭૯૨) ૨૨૩૬૧૩ 9558227881
2 શ્રી બી.આર.પટેલ ના.ચી.  9429177718
3 શ્રી જે.જી.સાવલીયા ના.ચી. 9925039542
4 શ્રી એન.બી.ચૌહાણ સી.કા.  7016229908
5 શ્રી જે.એન.સાગર જુ.કા.  9429415500
6 શ્રી વી.એન.ધાંધલ્યા જુ.કા.  9924032929
7 શ્રી એન.આર.કાલાવડિયા જુ.કા.  8460847302
8 કુ.શ્રી જે.બી.મહેતા જુ.કા.  9408623038
9 શ્રી એમ.એ.કુરેશી પટાવાળા  9825920582
10 શ્રી એસ.આર.માળી પટાવાળા  9898277964
11 શ્રી એમ.સી.ચૌધરી પટાવાળા  8140124780