×

પાક અંગેની માહિતી

રવીપાક વર્ષ- ૨૦૧3માં વાવેતર વિસ્તાર

તાલુકો ઘંઉ બાજરી ચણા જીરુ લસણ ડુંગળી ઘાસચારો શાકભાજી અજમા રાયડો ધાણા મેથી વાલ શેરડી કુલ
અમરેલી ૨૦૩૧ ૫૩૭ ૩૫૮ ૩૬૮ ૧૬૮ ૧૨૫૪ ૨૨૭ ૪૯૪૩
લીલીયા ૨૪૦ ૪૦ ૬૫ ૬૧૦ ૭૫ ૧૦ ૧૦૪૫
લાઠી ૮૫૯ ૮૪ ૩૧૨ ૯૨૪ ૯૭ ૨૨૮૬
બાબરા ૪૯૮ ૬૧ ૫૫૬ ૧૪૪ ૪૧ ૩૮૪ ૧૦૫ ૧૭ ૧૮ ૧૮૨૪
કુકાવાવ ૭૯૦ ૩૮૦ ૨૮૦ ૨૬૦ ૧૫૦ ૪૧૦ ૧૭૦ ૬૦ ૫૦ ૨૫૫૦
બગસરા ૭૪૭ ૧૨૮ ૧૮૦ ૬૭૦ ૩૭૦ ૮૪ ૨૧૮૪
ધારી ૩૫૦૧ ૮૯૪ ૫૪૦ ૭૩૫ ૩૪૭ ૮૫૬ ૩૭૫ ૭૨૫૭
ખાંભા ૨૨૨૨ ૨૦૨ ૧૨૨ ૮૦૦ ૬૧ ૧૫૮ ૯૧૧ ૨૫૬ ૪૭૩૭
રાજુલા ૨૭૯૪ ૧૬૯ ૧૯૫ ૧૦૬૯ ૧૪૭ ૧૬૪૫ ૧૪૫૧ ૩૬૭ ૭૫ ૭૯૧૨
જફરાબાદ ૧૫૪૫ ૨૭૦ ૧૮૫ ૧૯૫ ૨૭૦ ૫૩૫ ૧૫૫૫ ૨૦૫ ૪૭૬૦
સા.કુંડલા ૨૭૪૫ ૮૪૭ ૬૭૯ ૩૫૭ ૬૨૩ ૨૧૬૦ ૩૭૦ ૧૧૦ ૭૮૯૬
કુલ ૧૭૯૭૨ ૬૪૧ ૩૪૭૩ ૫૦૩૪ ૩૦૧૭ ૩૬૭૯ ૧૦૮૮૫ ૨૩૩૧ ૧૮૫ ૨૫ ૭૭ ૬૮ ૪૭૩૯૪

૨૦૧૧-૨૦૧૨ના વર્ષનો ઉનાળુ પાકોના ફાઈનલ વાવેતર વિસ્તારની વિગત દર્શાવતું પત્રક( વિસ્તારઃહેકટર)

ક્રમ તાલુકો  મગફળી મગ તલ બાજરી શાકભાજી ઘાસચારો
અમરેલી ૩૬૦ ૨૭૭ ૫૦૦ ૨૪ ૮૫૫ ૨૯૨૩
લીલીયા ૪૫ ૬૫ ૩૫ ૧૫ ૧૪૦ ૧૩૪૦
લાઠી ૮૫ ૫૫ ૭૦ ૩૫ ૯૭૫ ૧૫૩૦
બાબરા ૯૧૨ ૫૨ ૧૫૨૩ ૫૦ ૧૪૫ ૨૧૮૮
કુંકાવાવ ૮૩૬ ૧૩૭ ૧૦૨૭ ૧૦૦ ૨૫૬ ૬૮૯
બગસરા ૧૮૫૨ ૨૩૦ ૧૧૧ ૧૫૦ ૧૩૭ ૧૩૬૦
ઘારી ૧૧૧૨ ૨૦૭ ૭૪૦ ૧૯૬ ૨૭૪ ૧૬૭૨
ખાંભા ૬૭૭ ૪૪૫ ૨૦૦૦ ૧૮૦ ૧૦૫ ૧૨૬૧
રાજુલા ૮૨૦ ૧૮૦ ૩૦૦ ૫૫૦ ૨૦૦ ૨૦૮૦
૧૦ જાફરાબાદ ૧૩૫ ૭૦ ૧૬૦ ૧૫૦ ૯૦ ૭૫૦
૧૧ સા.કુંડલા ૨૫૭૫ ૪૫૦ ૧૦૫૦ ૬૨૦ ૮૦૦ ૪૦૫૦
કુલ ૯૪૦૯ ૨૧૬૮ ૭૫૧૬ ૨૦૭૦ ૩૯૭૭ ૧૯૮૪૩

ખરીફ - ૨૦૧૨ રૂતુ દરમ્યાન અમરેલી જીલ્લાનો અંદાજીત વાવેતર થયેલ વિસ્તાર (હેકટરમાં)

ક્રમ તાલુકો  મગફળી તલ દિવેલા અન્‍ય તેલીબીયા બાજરી તુવેર મગ અડદ મઠ અન્‍ય કઠોળ
અમરેલી ૧૦૧૮ ૧૨૦૧ ૧૦૨ ૧૫૯ ૨૯૬ ૧૦૦ ૮૬
લીલીયા ૧૫૦ ૨૨૦૦ ૧૨૦ ૭૫ ૧૦૦ ૩૫૦ ૨૫૦ ૧૦૦ ૧૦૦
લાઠી ૨૧૦૦ ૬૫૩ ૭૯ ૨૯ ૩૧૦ ૨૩૫ ૩૨૩
બાબરા ૭૯૮૮ ૪૨૦ ૩૧ ૨૫ ૨૦૩ ૯૩ ૧૦૦
કુંકાવાવ ૨૧૪૮૦ ૧૫ ૨૩૦ ૧૬૦ ૧૨૦ ૧૦૦ ૨૧૦
બગસરા ૧૨૧૮૯ ૯૨ ૧૦૮ ૬૯
ઘારી ૨૯૬૬૦ ૧૫૦ ૧૫૦ ૭૦ ૧૨૫ ૧૦ ૧૯૦ ૧૩૫ ૨૦ ૩૦
ખાંભા ૯૩૩૦ ૨૭૦ ૨૫ ૧૭૫ ૭૫ ૧૨૩ ૧૦
રાજુલા ૩૩૦૦ ૫૦૦ ૧૫૦૦ ૯૦ ૧૩૫ ૪૫
૧૦ જાફરાબાદ ૫૬૯૫ ૪૫૦ ૪૬ ૧૦૯૦ ૨૧૦ ૩૧૦ ૨૨૦
૧૧ સા.કુંડલા ૨૦૧૦૫ ૫૬૦ ૩૦ ૪૩૫ ૬૭ ૨૬૦ ૨૪૩
કુલ ૧૧૩૦૧૫ ૬૫૧૧ ૭૦૩ ૭૦ ૩૫૧૦ ૭૬૫ ૨૩૧૨ ૧૭૦૩ ૧૭૫ ૮૫૪

ખરીફ - ૨૦૧૨ રૂતુ દરમ્યાન અમરેલી જીલ્લાનો અંદાજીત વાવેતર થયેલ વિસ્તાર (હેકટરમાં)

ક્રમ તાલુકો  કપાસ શેરડી કુલ રોકડીયા પાક શાકભાજી કુલ ઘાસચારો અન્‍ય પાક
હાઇ. આગોતરૂ હાઇ ચોમાસુ દેશી કપાસ
અમરેલી ૬૭૮૫ ૩૭૯૪૧ ૪૪૭૪૦ ૧૧૪૩ ૭૬૬૬ ૨૮
લીલીયા ૧૬૦૦ ૧૮૯૦૦ ૨૦૫૦૦ ૨૨૫ ૬૦૦૦
લાઠી ૧૫૦૦ ૪૩૨૭૮ ૪૪૭૮૫ ૩૮૮ ૩૯૬૨ ૩૩
બાબરા ૭૦૦ ૪૬૮૭૦ ૨૭ ૪૭૫૯૭ ૨૩૨ ૨૭૧૫
કુંકાવાવ ૭૦૦ ૨૩૭૦૦ ૨૪૪૦૫ ૩૨૫ ૯૭૪
બગસરા ૫૦૦ ૧૧૪૮૬ ૧૧૯૮૬ ૧૩૫ ૧૮૨૫
ઘારી ૫૦૦ ૩૨૨૧૦ ૧૦ ૩૨૭૨૦ ૩૯૦ ૧૭૦૦ ૮૦
ખાંભા ૨૦૦ ૯૫૭૫ ૧૦ ૯૭૮૫ ૧૭૦ ૯૭૦ ૧૩૦
રાજુલા ૭૦૦ ૧૬૮૦૦ ૧૭૫૦૦ ૧૬૫ ૨૮૦૦
૧૦ જાફરાબાદ ૫૦૦ ૧૩૧૯૬ ૧૩૬૯૬ ૧૪૩ ૧૮૦૫
૧૧ સા.કુંડલા ૧૭૭૫ ૪૭૬૩૧ ૨૫ ૪૯૪૩૧ ૩૪૦ ૫૦૬૫ ૨૨૫
કુલ ૧૫૪૬૦ ૩૦૧૫૮૭ ૨૫ ૭૩ ૩૧૭૧૪૫ ૩૬૫૬ ૩૫૪૮૨ ૪૯૬