×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:- વિકાસ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ:- વિકાસ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી એસ.જે.પંડ્યા ના.જિ.વિ.અધિ.(ઇ.ચા.)
ફોન નંબર:- ૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬

અ.નં.

 વહિવટીઅધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનુ   નામ

હોદ્દો

ફોન નં. (કચેરી) 

મોબાઇલ નં .

શ્રી એસ.જે.પંડ્યા ના.જિ.વિ.અધિ.(ઇ.ચા.) ૨૨૩૫૪૬ ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૫
શ્રી વી.એન.ગોહિલ ના.ચી. ૯૭૨૩૯૭૪૧૪૯
શ્રી એચ.સી.મહેતા સિ.કા ૯૪૨૮૯૭૦૮૫૯
શ્રી કે.આર.શેખ જૂ.કા ૯૪૦૮૬૨૪૮૫૭
શ્રી આર.બી.માંડલીયા ડ્રાઇવર ૯૭૨૫૩૧૭૨૧૮