×

પ્રસ્તાવના

  • જિલ્લા પંચાયત કક્ષાએ વિવિધ કામગીરી કરવા માટે જુદી-જુદી શાખાઓ અસ્તિત્વમાં છે.આ શાખાઓ પૈકી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી કક્ષાના વર્ગ-૧ ના અધિકારીની સીધી દેખરેખ અને જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રીના નિયંત્રણ હેઠળ વિકાસ શાખા કામગીરી કરે છે.
  • ગ્રામ્ય પ્રજાની વિકાસની ભૂખ સંતોષવા અને વિકાસ લક્ષી કામો હાથ ધરવા વિકાસ શાખાની મુખ્ય કામગીરી છે.વિકાસ કમિશ્નરશ્રીની યોજનાઓ જેમ કે સરદાર આવાસ,પંચવટી,પંચાયત-ધર-કમ મંત્રી આવાસ,જમીન સંપાદન અને માળખાકીય સુવિધા ઉપરાંત ૧ર માં નાણાંપંચના કેન્દ્રીય અનુદાન હેઠળના ગ્રામ્ય/તાલુકા અને જિલ્લા કક્ષાના કામોની સૈધ્ધાંતિક મેળવવાની તથા વહીવટી મંજૂરીઓ આપવામા તથા ગ્રાન્ટ ફાળવવાની કામગીરી આ શાખા કરે છે. ઉપરાંત આયોજન&nbsli;મંડલ અમુક વિકાસના કામોની ગ્રાન્ટની ફાળવણી પણ આ શાખા કરે છે.