×

ડૉ. આંબેડકર આવાસ યોજના

છેલ્લા ૧૦ વર્ષ ના લાભાર્થીઓની યાદી

ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ અમરેલી ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ અમરેલી ૨૦૧૧-૧૨
3 વાઘેલા મંગાભાઈ બીજલભાઈ કેરીયાનાગસ અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
4 મેતા મધુભાઈ પાલાભાઈ બક્ષીપુર અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
5 ચાવડા છગનભાઈ ગીગાભાઈ ગીરીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
6 ભાસ્કર દુદાભાઈ રામભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
7 માધડ દાનાભાઈ હીરાભાઈ લાલાવદર અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
8 રાઠોડ કંચનબેન મનુભાઈ મેડી અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
9 માધડ રમેશભાઈ દુદાભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
10 ભાસ્કર પ્રેમજીભાઈ ગોવિંદભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
11 માધડ દિલીપભાઈ સોમાભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
12 ચાવડા હંસાબેન જીવાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
13 ખુમાણ ટપુભાઈ ખોડાભાઈ ઢોલરવા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
14 ભાસ્કર મનસુખભાઈ કાનજીભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
15 માધડ વસ્તાભાઈ દેસાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
16 રાઠોડ હરજીભાઈ હીરાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
17 માધડ લાખુભાઈ ગોરાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
18 દાફડા નથુબેન મેઘાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
19 માધડ કાનજીભાઈ બેચરભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
20 રાઠોડ દાનાભાઈ હીરાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
21 ધાધલ રાજીબેન ગેલાભાઈ દહીડા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
22 દાફડા પ્રેમજીભાઈ ભાયાભાઈ સણોસરા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
23 માધડ મણીબેન રૂપાભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
24 માધડ આણંદભાઈ ડાયાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
25 ભાસ્કર ભીખાભાઈ બધાભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
26 ખુમાણ રાજેશભાઈ બધાભાઈ ઢોલરવા અમરેલી ૨૦૧૨-૧૩
27 માધડ દેવજીભાઈ સામતભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૩-૧૪
28 માધડ કાળુભાઈ પુનાભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૩-૧૪
29 માધડ ભીમજીભાઈ ચકાભાઈ કેરીયાનાગસ અમરેલી ૨૦૧૩-૧૪
30 ભાસ્કર જીવાભાઈ ઉકાભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૪-૧૫
31 પરમાર ગીરીશભાઈ નાગજીભાઈ મોટા આંકડીયા અમરેલી ૨૦૧૪-૧૫
32 ખેતરીયા છનાભાઈ અમરાભાઈ લાપાળીયા અમરેલી ૨૦૧૫-૧૬
33 દાફડા મનસુખભાઈ હમીરભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૫-૧૬
34 ઝાલા બેચરભાઈ કમાભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૫-૧૬
35 ભાસ્કર ચંદુભાઈ હીરાભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૫-૧૬
36 સાવ બાબુભાઈ જેઠાભાઈ શેડુભાર અમરેલી ૨૦૧૬-૧૭
37 ખુમાણ પુંજીબેન મેપાભાઈ શેડુભાર અમરેલી ૨૦૧૬-૧૭
38 પરમાર રાણીબેન સાજણભાઈ રાજસ્થળી અમરેલી ૨૦૧૬-૧૭
39 ઝાલા અનુબેન રવજીભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૬-૧૭
40 દાફડા અમરબેન હમીરભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૬-૧૭
41 ચાવડા લલીતભાઈ રાઘવભાઈ નવા ગીરીયા અમરેલી ૨૦૧૬-૧૭
42 મકવાણા પાલાભાઈ ગોવિંદભાઈ વાંકીયા અમરેલી ૨૦૧૬-૧૭
43 મકવાણા નાથાભાઈ ખોડાભાઈ વિઠ્ઠલપુર અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
44 સોલંકી ભરતભાઈ સોમાભાઈ મોટા આંકડીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
45 સોલંકી સોમાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મોટા આંકડીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
46 ચાવડા સુરેશભાઈ લાખાભાઈ બાબાપુર અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
47 સોલંકી ગીતાબેન કનુભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
48 પરમાર દેવજીભાઈ માણંદભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
49 સોલંકી પુંજાભાઈ માણંદભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
50 મકવાણા કાળુભાઈ નારણભાઈ મોણપુર અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
51 સોલંકી સુરેશભાઈ મેઘજીભાઈ રાંઢીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
52 જાદવ ચંદ્રીકાબેન નરેશભાઈ શેડુભાર અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
53 માધડ હરેશભાઈ ઉકાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
54 માધડ સાગરભાઈ હરેશભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
55 માધડ ઉકાભાઈ દાનાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
56 દાફડા છગનભાઈ સોમાભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
57 દાફડા રમેશભાઈ મનસુખભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
58 દાફડા મનસુખભાઈ વાસુરભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
59 પરમાર સુરેશભાઈ નથુભાઈ જસવંતગઢ અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
60 મકવાણા નાજાભાઈ જેઠાભાઈ વિઠ્ઠલપુર અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
61 મકવાણા કેશુભાઈ દાનાભાઈ વિઠ્ઠલપુર અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
62 માધડ પ્રેમજીભાઈ મંગાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૭-૧૮
63 દાફડા દેવાભાઈ ગોરાભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
64 ચાવડા કલુબેન માણંદભાઈ રીકડીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
65 ખુમાણ મુકેશભાઈ જગાભાઈ શેડુભાર અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
66 માધડ પીઠાભાઈ મુળાભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
67 ખુમાણ સવજીભાઈ અરજણભાઈ શેડુભાર અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
68 ચાવડા પ્રવિણભાઈ ભીખાભાઈ તરવડા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
69 પઢીયાર મુકુન્દરાય વશરામભાઈ ખીજડીયા ખારી અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
70 મેરીયા નાનજીભાઈ સામતભાઈ કેરીયાનાગસ અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
71 દાફડા કેશુભાઈ સોમાભાઈ થોરડી અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
72 ચાવડા રાઘવભાઈ હાદાભાઈ ગીરીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
73 માધડ પ્રેમજીભાઈ મંગાભાઈ મોટા આંકડીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
74 પરમાર મીણાબેન હીરાભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
75 સોલંકી ભગવાનભાઈ ઉકાભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
76 ઝાલા સુરેશભાઈ રવજીભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
77 દાફડા સોમાભાઈ જેઠાભાઈ થોરડી અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
78 સોલંકી ભીખાભાઈ સોમાભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
79 ચાંચિયા નરેશભાઈ રમેશભાઈ નાના માચિયાળા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
80 ડાભી વાઘજીભાઈ દેવાભાઈ રંગપુર અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
81 સારીખડા શૈલેશકુમાર મુળજીભાઈ વરસડા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
82 રાઠોડ પ્રફુલભાઈ નારણભાઈ કેરાળા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
83 સોલંકી કમલેશ ભીખાભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
84 માધડ જયંતીભાઈ ગોવાભાઈ વડેરા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
85 માધડ પ્રવિણભાઈ ગોવાભાઈ વડેરા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
86 માધડ સંજય વાસુરભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૮-૧૯
87 જાદવ વિનુભાઈ રામભાઈ ચાંદગઢ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
88 ડવેરા કાળુભાઈ રાજાભાઈ ખિજડીયા રાદડીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
89 બગડા મનોજભાઈ કાનજીભાઈ ચાંપાથળ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
90 માધડ સંજયભાઈ મનજીભાઈ વડેરા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
91 પરમાર મનસુખભાઈ રામાભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
92 રાઠોડ રામભાઈ ગોવાભાઈ પીઠવાજાળ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
93 ખિટોલીયા નટવરલાલ અમરશીભાઈ માંગવાપાળ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
94 મેરીયા નાનજીભાઈ રૂપાભાઈ કેરીયાનાગસ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
95 મેરીયા ખોડાભાઈ મંગાભાઈ કેરીયાનાગસ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
96 મેરીયા નાગજીભાઈ સામતભાઈ કેરીયાનાગસ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
97 માધડ હંસાગૌરી ભિખુભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
98 ડાભી મહેશભાઈ અમરાભાઈ રંગપુર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
99 સોલંકી જગદીશભાઈ હમીરભાઈ રાંઢીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
100 મહેતા રસિલાબેન રાઘવભાઈ નાના આંકડીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
101 ભાસ્કર ગોબરભાઈ ડાયાભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
102 ચાંચિયા પ્રેમજીભાઈ લખમણભાઈ નાના માચિયાળા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
103 ચાંચિયા નિલેશ રમેશભાઈ નાના માચિયાળા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
104 સાવ કાળુભાઈ નાનજીભાઈ શેડુભાર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
105 ચાવડા ચેતનભાઈ પ્રેમજીભાઈ બાબાપુર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
106 કણબી પ્રેમજીભાઈ આણંદભાઈ નવા ખીજડીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
107 રાઠોડ કેશુભાઈ નાજાભાઈ કેરાળા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
108 પરમાર ધનજીભાઈ હિરાભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
109 દાફડા હસમુખભાઈ દેવજીભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
110 દાફડા વિપુલભાઈ અમરાભાઈ સણોસરા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
111 સોલંકી મનુભાઈ બાવાભાઈ જાળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
112 સોંધરવા સુરેશભાઈ અમરાભાઈ મોણપુર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
113 મહિડા ભાવેશભાઈ કાનજીભાઈ વાંકીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
114 મહિડા શૈલેશભાઈ કાનજીભાઈ વાંકીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
115 બગડા જયંતભાઈ અરજણભાઈ ગોખરવાળા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
116 રાઠોડ વિનુભાઈ નારણભાઈ કેરાળા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
117 માધડ લાલજીભાઈ ધનજીભાઈ લાલાવદર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
118 ચાવડા અશોકભાઈ ખોડાભાઈ બાબાપુર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
119 માધડ ચંદુભાઈ અરજણભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
120 માધડ જયાબેન અરજણભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
121 માધડ મધુભાઈ નાનજીભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
122 સોંધરવા રોહિતભાઈ ભીખાભાઈ મોણપુર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
123 દાફડા મુળજીભાઈ જેઠાભાઈ કેરીયાચાડ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
124 પરમાર બાબુભાઈ ખીમાભાઈ સાજીયાવદર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
125 પરમાર વાલજીભાઈ બચુભાઈ સાજીયાવદર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
126 ધાધલ રવજીભાઈ આલાભાઈ દહીડા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
127 સોંધરવા કાન્તિભાઈ દેસુરભાઈ મોણપુર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
128 મકવાણા બાબુભાઈ ભીમાભાઈ વડેરા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
129 ખુમાણ પ્રવિણભાઈ લાખાભાઈ શેડુભાર અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
130 માધડ જીજ્ઞેશભાઈ વાસુરભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
131 પરમાર દિનેશભાઈ નથુભાઈ જસવંતગઢ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
132 ભાસ્કર હિરાભાઈ સામંતભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
133 માધડ દલપતભાઈ આણંદભાઈ વરસડા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
134 ચાવડા પ્રેમજીભાઈ ખોડાભાઈ મોટા માંડવડા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
135 દાફડા કાળુભાઈ હમીરભાઈ સરંભડા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
136 ભાસ્કર સવજીભાઈ આલાભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
137 ભાસ્કર લાખાભાઈ ભાયાભાઈ પીપળલગ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
138 માધડ નરસિંહભાઈ કાનાભાઈ વડેરા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
139 માધડ હરેશભાઈ સાજણભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
140 વાઘેલા પ્રકાશભાઈ લાલજીભાઈ કેરીયાનાગસ અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
141 માધડ સંજયભાઈ હામાભાઈ દેવળીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
142 ચાવડા ધનજીભાઈ દેવજીભાઈ મોટા માચિયાળા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
143 મહેતા સોમાભાઈ દાનાભાઈ નાના આંકડીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
144 સોલંકી વિમળાબેન મોહનભાઈ રાંઢીયા અમરેલી ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ લાઠી ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ લાઠી ૨૦૧૧-૧૨
3 મેવાડા વાલજીભાઈ ગીગાભાઈ છભાડીયા લાઠી ૨૦૧૨-૧૩
4 પરમાર પંકજભાઈ મુળજીભાઈ રાભડા લાઠી ૨૦૧૨-૧૩
5 પરમાર જગદીશભાઈ પાલાભાઈ રાભડા લાઠી ૨૦૧૨-૧૩
6 ગાંભવા મનસુખભાઈ બીજલભાઈ દેરડી લાઠી ૨૦૧૨-૧૩
7 રાઠોડ હિંમતભાઈ શામજીભાઈ ભટ્ટવદર લાઠી ૨૦૧૨-૧૩
8 પરમાર પીઠાભાઈ અમરાભાઈ અડતાળા લાઠી ૨૦૧૨-૧૩
9 ભાદરકા મેઘાભાઈ હીરાભાઈ આંબરડી લાઠી ૨૦૧૨-૧૩
10 નીલ લાઠી ૨૦૧૩-૧૪
11 નીલ લાઠી ૨૦૧૪-૧૫
12 રાઠોડ લખમણભાઈ ભાયાભાઈ જરખીયા લાઠી ૨૦૧૫-૧૬
13 ખુમાણ બાબુભાઈ વાલાભાઈ કેરાળા લાઠી ૨૦૧૬-૧૭
14 પરમાર દાનજીભાઈ કાનાભાઈ ભીંગરાડ લાઠી ૨૦૧૬-૧૭
15 ગોહીલ બાબુભાઈ ધનજીભાઈ ભીંગરાડ લાઠી ૨૦૧૬-૧૭
16 સોલંકી અરવિંદભાઈ અરજણભાઈ ભીંગરાડ લાઠી ૨૦૧૬-૧૭
17 પરમાર કાંતાબેન દેવજીભાઈ ભીંગરાડ લાઠી ૨૦૧૬-૧૭
18 સોલંકી સંજયભાઈ સવજીભાઈ ભીંગરાડ લાઠી ૨૦૧૬-૧૭
19 મયાત્રા દેશાભાઈ દાનાભાઈ હરસુરપુર લાઠી ૨૦૧૭-૧૮
20 મયાત્રા હંસાબેન રાજાભાઈ હરસુરપુર લાઠી ૨૦૧૭-૧૮
21 સોલંકી ભાણાભાઈ લખમણભાઈ શાખપુર લાઠી ૨૦૧૭-૧૮
22 ખુમાણ કુંવરબેન વાલાભાઈ કેરાળા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
23 ચૌહાણ મનુભાઈ શામજીભાઈ આંસોદર લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
24 ચૌહાણ શામજીભાઈ બીજલભાઈ આંસોદર લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
25 સોલંકી રશ્મિન સોમાભાઈ શાખપુર લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
26 ભાસ્કર કાંતિભાઈ ખોડાભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
27 ભાસ્કર મનુભાઈ જગાભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
28 બગડા રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
29 બગડા મહેશભાઈ લખમણભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
30 સોલંકી વિનુભાઈ ભીખાભાઈ શાખપુર લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
31 ખુમાણ પ્રેમજીભાઈ જીવાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
32 પરમાર કાળુભાઈ માવજીભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
33 સોલંકી ભીખાલાલ મેઘજીભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
34 મિયાત્રા નાગજીભાઈ વાલાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
35 ધાધલ સંજયભાઈ કાળાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
36 હેલૈયા નાનજીભાઈ મુળજીભાઈ અકાળા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
37 ગોહિલ અમરશીભાઈ બીજલભાઈ ધામેલ લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
38 ગોહિલ અમૃતભાઈ મનજીભાઈ ધામેલ લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
39 ગોહેલ ગોવિંદભાઈ વાલાભાઈ ધામેલ લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
40 પરમાર મુળજીભાઈ મેરામભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
41 સોલંકી મેઘજીભાઈ ડાયાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
42 શ્રીમાળી વાલજીભાઈ માવજીભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
43 વાઘેલા સમજુબેન ગોવિંદભાઈ જરખીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
44 પરમાર મહેશભાઈ માવજીભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૮-૧૯
45 બગડા ભાનુબેન હરસુરભાઈ અડતાળા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
46 મારૂ દેવરાજભાઈ ડાયાભાઈ નાના રાજકોટ લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
47 મેવાડા મેઘાભાઈ મુળાભાઈ હરસુરપુર લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
48 ધાધલ જગદીશભાઈ વાલજીભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
49 ધાધલ વાલજીભાઈ ડાયાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
50 પરમાર સામતભાઈ ઉકાભાઈ રાભડા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
51 શ્રીમાળી હરેશભાઈ રાજારામ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
52 ધાધલ ગણપતભાઈ ગીગાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
53 ધાધલ મુકેશભાઈ જેઠાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
54 ધાધલ નરેશભાઈ ગણપતભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
55 ધાધલ દિનેશભાઈ ઉકાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
56 સોલંકી સોમાભાઈ લખમણભાઈ શાખપુર લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
57 ભાસ્કર હાદાભાઈ મેપાભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
58 સુમાણીયા દલસુખભાઈ અરજણભાઈ દેરડી લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
59 મારૂ રાજેશભાઈ રાઘવભાઈ પીપળવા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
60 મેવાડા અનિલભાઈ રમેશભાઈ હરસુરપુર લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
61 ગોહિલ રમેશભાઈ પાલાભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
62 ગંગલ હસમુખભાઈ દાનાભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
63 પરમાર કાળુભાઈ ભીમાભાઈ રાભડા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
64 ધાધલ જીતેન્દ્રભાઈ અમૃતભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
65 ગંગલ મુળજીભાઈ ખોડાભાઈ માલવીયા પિપરીયા લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
66 વાજા દામજીભાઈ શામજીભાઈ નારાયણનગર લાઠી ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ લીલીયા ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ લીલીયા ૨૦૧૧-૧૨
3 ચુડાસમા શામજીભાઈ વાલજીભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૨-૧૩
4 રેણુકા કમળાબેન નાજાભાઈ ક્રાંકચ લીલીયા ૨૦૧૨-૧૩
5 હેલૈયા સમજુબેન ભીમજીભાઈ ક્રાંકચ લીલીયા ૨૦૧૨-૧૩
6 ગોગીયા કરશનભાઈ ધુલાભાઈ ભેંસવડી લીલીયા ૨૦૧૨-૧૩
7 ગોહિલ સોમાભાઈ કાળાભાઈ ભેંસવડી લીલીયા ૨૦૧૨-૧૩
8 બગડા નાનજીભાઈ ખોડાભાઈ બવાડા લીલીયા ૨૦૧૨-૧૩
9 નીલ લીલીયા ૨૦૧૩-૧૪
10 નીલ લીલીયા ૨૦૧૪-૧૫
11 ચાવડા દાનાભાઈ અરજણભાઈ શેઢાવદર લીલીયા ૨૦૧૫-૧૬
12 હેલૈયા અમરશીભાઈ વિરાભાઈ ક્રાંકચ લીલીયા ૨૦૧૫-૧૬
13 વિંઝુડા અમરશીભાઈ નાનજીભાઈ ગોઢાવદર લીલીયા ૨૦૧૫-૧૬
14 પરમાર નાગજીભાઈ રામભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૬-૧૭
15 પરમાર મનુભાઈ રામભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૬-૧૭
16 પરમાર નરશીભાઈ રામભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૬-૧૭
17 પરમાર મંજુબેન મેપાભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૬-૧૭
18 હેલૈયા ગોરધનભાઈ વશરામભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૬-૧૭
19 મારૂ વિનુભાઈ દેવજીભાઈ નાના રાજકોટ લીલીયા ૨૦૧૬-૧૭
20 હેલૈયા મંજુલાબેન માધાભાઈ ક્રાંકચ લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
21 ખુમાણ ઉગાભાઈ વિરાભાઈ મોટા કણકોટ લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
22 હેલૈયા દેવશીભાઈ સામતભાઈ ક્રાંકચ લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
23 હેલૈયા અશોકભાઈ માધાભાઈ ક્રાંકચ લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
24 પરમાર રામાભાઈ હમીરભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
25 પરમાર ધર્મેન્દ્રભાઈ મનુભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
26 પરમાર પ્રવિણભાઈ ડાયાભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
27 પરમાર કેશુભાઈ મેપાભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
28 હેલૈયા ટાભાભાઈ સુરાભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
29 હેલૈયા રાઘવભાઈ રાજાભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
30 હેલૈયા ભનુભાઈ રાજાભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
31 હેલૈયા દાનાભાઈ રાજાભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૭-૧૮
32 પરમાર મનુભાઈ કાનાભાઈ ઈંગોરાળા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
33 પરમાર કરશનભાઈ વાલાભાઈ સલડી લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
34 બગડા ભાવનાબેન મનસુખભાઈ લીલીયા મોટા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
35 બગડા રમેશભાઈ કરશનભાઈ લીલીયા મોટા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
36 બગડા નરેશભાઈ અરજણભાઈ લીલીયા મોટા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
37 ગોહિલ હિંમતભાઈ સવજીભાઈ મોટા કણકોટ લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
38 ગોહિલ લક્ષ્મણભાઈ ખોડાભાઈ લોકા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
39 ગોહિલ મોહનભાઈ રાણાભાઈ લોકા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
40 ગોહિલ મનુભાઈ રાણાભાઈ લોકા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
41 ગોહિલ પીઠાભાઈ આલાભાઈ લોકા લીલીયા ૨૦૧૮-૧૯
42 વિંઝુડા લક્ષ્મીબેન અરજણભાઈ ગોઢાવદર લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
43 બગડા નિતાબેન માવજીભાઈ લીલીયા મોટા લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
44 ગોહિલ ભરતભાઈ જગાભાઈ ભેંસવડી લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
45 પરમાર હરજીભાઈ નાનજીભાઈ એકલેરા લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
46 મહિડા માવજીભાઈ ઉકાભાઈ લોકી લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
47 હેલૈયા ગીરીશભાઈ મનસુખભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
48 હેલૈયા મનસુખભાઈ રામભાઈ અંટાળીયા લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
49 બગડા હરજીભાઈ લખમણભાઈ બવાડી લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
50 કંટારીયા ભીખાભાઈ કરશનભાઈ નાના રાજકોટ લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
51 કંટારીયા જગદીશભાઈ કરશનભાઈ નાના રાજકોટ લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
52 ભાસ્કર નરેશભાઈ રામજીભાઈ એકલેરા લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
53 ભાસ્કર રમેશભાઈ રામજીભાઈ એકલેરા લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
54 કોળી બચુભાઈ નાનજીભાઈ એકલેરા લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
55 મહિડા કમલેશભાઈ માવજીભાઈ લોકી લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
56 ભાસ્કર રવજીભાઈ બધાભાઈ હરીપર લીલીયા ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ બાબરા ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ બાબરા ૨૦૧૧-૧૨
3 પરમાર જયંતીભાઈ ખીમાભાઈ કીડી બાબરા ૨૦૧૨-૧૩
4 મયાત્રા ખીમાભાઈ કરશનભાઈ કીડી બાબરા ૨૦૧૨-૧૩
5 પરમાર કાળુભાઈ ખીમાભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૨-૧૩
6 જાદવ પ્રેમજીભાઈ ખોડાભાઈ ત્રંબોડા બાબરા ૨૦૧૨-૧૩
7 પરમાર નિર્મળાબેન જસાભાઈ રાણપર બાબરા ૨૦૧૩-૧૪
8 માધડ જેશીંગભાઈ ગોવિંદભાઈ ઘુઘરાળા બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
9 પરમાર ભીખુભાઈ ગોદડભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
10 સોલંકી મનસુખભાઈ પાલાભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
11 પરમાર પુંજીબેન ગોદડભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
12 સોલંકી બાયાબેન જગાભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
13 સોલંકી નાનીબેન અરજણભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
14 સોલંકી વાલીબેન માલાભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
15 સોલંકી બાબુભાઈ મગનભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
16 સોલંકી મંગાભાઈ દેવાભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૪-૧૫
17 રાઠોડ ભાયાભાઈ ગીગાભાઈ પીર ખીજડીયા બાબરા ૨૦૧૫-૧૬
18 સોલંકી અરજણભાઈ જગાભાઈ કરીયાણા બાબરા ૨૦૧૫-૧૬
19 દાફડા રાજુભાઈ નથુભાઈ મોટા દેવળીયા બાબરા ૨૦૧૬-૧૭
20 રાઠોડ પ્રકાશભાઈ ભાયાભાઈ પીર ખીજડીયા બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
21 રાઠોડ મગનભાઈ લાલજીભાઈ ચરખા બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
22 રાઠોડ હસમુખભાઈ લાલજીભાઈ ચરખા બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
23 દાફડા રમેશભાઈ પુંજાભાઈ ઈંગોરાળા બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
24 સોહેલીયા દલપતભાઈ આલાભાઈ ગરણી બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
25 સાગઠીયા જેઠાભાઈ વિરાભાઈ ઘુઘરાળા બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
26 સોલંકી જીજ્ઞેશભાઈ રમેશભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
27 સોલંકી આશિષભાઈ રમેશભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
28 સોલંકી રમેશભાઈ અરજણભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
29 સોલંકી પ્રવિણભાઈ અરજણભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
30 પરમાર મુળજીભાઈ જીવણભાઈ લોનકોટડા બાબરા ૨૦૧૭-૧૮
31 દાફડા ગોવિંદભાઈ દાનાભાઈ સમઢીયાળા બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
32 ચાવડા નાનીબેન નારણભાઈ લોનકોટડા બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
33 ચાવડા પાલુબેન મેઘજીભાઈ લોનકોટડા બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
34 ચાવડા વાલીબેન મુળજીભાઈ લોનકોટડા બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
35 પરમાર અમૃતભાઈ હાદાભાઈ ઘુઘરાળા બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
36 પરમાર હાદાભાઈ દેવાભાઈ ઘુઘરાળા બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
37 સોઢળીયા ચકાભાઈ અમરાભાઈ કોટડાપીઠા બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
38 પરમાર મનુભાઈ વશરામભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૮-૧૯
39 દાફડા ભુપતભાઈ ભીખાભાઈ બળેલ પિપળીયા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
40 દાફડા ભીખાભાઈ કાનાભાઈ બળેલ પિપળીયા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
41 સોલંકી બધાભાઈ ભીમાભાઈ લુણકી બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
42 પરમાર દેવજીભાઈ ભીમાભાઈ ગળકોટડી બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
43 સોલંકી વિક્રમસિંહ વિરજીભાઈ ખીજડીયા કોટડા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
44 પરમાર શામજીભાઈ દેવાભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
45 મેવાડા દાનાભાઈ અમરાભાઈ વાવડા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
46 દાફડા ચંપાબેન વિનોદભાઈ મોટા દેવળીયા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
47 દાફડા લીલાબેન કનુભાઈ મોટા દેવળીયા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
48 સોલંકી નાથાભાઈ મંગાભાઈ વલારડી બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
49 મેવાડા જીતેન્દ્રભાઈ મનસુખભાઈ ચમારડી બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
50 સાગઠીયા ગીતાબેન ગૌતમભાઈ ઘુઘરાળા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
51 સાગઠીયા શોભાબેન પરેશભાઈ ઘુઘરાળા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
52 દાફડા ભીખાભાઈ પુંજાભાઈ ઈંગોરાળા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
53 દાફડા નાનજીભાઈ પુંજાભાઈ ઈંગોરાળા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
54 સાગઠીયા વાલાભાઈ માલાભાઈ ખંભાળા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
55 સાગઠીયા રમેશભાઈ વાલાભાઈ ખંભાળા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
56 કોચરા બાબુભાઈ રામાભાઈ વાવડી બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
57 પઢીયાર વિનુભાઈ કરશનભાઈ પાનસડા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
58 ખુમાણ મોતીબેન ગોબરભાઈ ગમા પિપળીયા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
59 સોલંકી ભગવત નાનકદાસ લોનકોટડા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
60 સોલંકી રાજેશભાઈ વિરાભાઈ ખીજડીયા કોટડા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
61 દાફડા રાજેશભાઈ પરષોત્તમભાઈ મોટા દેવળીયા બાબરા ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ બગસરા ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ બગસરા ૨૦૧૧-૧૨
3 દાફડા સરોજબેન શૈલેષભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૨-૧૩
4 પરમાર બાવાભાઈ વિરાભાઈ હામાપુર બગસરા ૨૦૧૨-૧૩
5 નીલ બગસરા ૨૦૧૩-૧૪
6 નીલ બગસરા ૨૦૧૪-૧૫
7 નીલ બગસરા ૨૦૧૫-૧૬
8 વાળા વિનોદભાઈ મંગાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
9 દાફડા અરવિંદભાઈ સામતભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
10 મકવાણા નાજાભાઈ મંગાભાઈ જુના ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
11 ચાવડા અમરાભાઈ રામભાઈ ડેરી પીપળીયા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
12 પરમાર ભનુભાઈ બધાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
13 મકવાણા કમુબેન ખીમજીભાઈ હામાપુર બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
14 સાગઠીયા ડાયબેન હરીભાઈ બાલાપુર બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
15 વાણીયા હરજીભાઈ કરશનભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
16 વાળા સોમાભાઈ દુદાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
17 વાળા મહેન્દ્રભાઈ નાનજીભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
18 મકવાણા મુકેશભાઈ રામભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
19 દાફડા મેઘાભાઈ નારણભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
20 સોલંકી નાનજીભાઈ ભુરાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
21 સોલંકી દામજીભાઈ મુળજીભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
22 સોલંકી ગોવિંદભાઈ મુળજીભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
23 દાફડા વૃજલાલ માધાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
24 દાફડા ભીખાભાઈ સીદીભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
25 જાદવ રવજીભાઈ આલાભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
26 સરવૈયા ધીરૂભાઈ નાજાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
27 સરવૈયા મથુરભાઈ નાજાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
28 વાણીયા છનાભાઈ અમરાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
29 રાઠોડ મોહનભાઈ બધાભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
30 સોલંકી રમેશભાઈ અમરદાસ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
31 સોલંકી અમરદાસ હરીદાસ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
32 સોલંકી ખીમદાસ રૂપદાસ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
33 સોલંકી જીવણદાસ ખોડીદાસ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
34 સોલંકી જમનાબેન રૂપદાસ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
35 સોલંકી હસમુખ રૂપદાસ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
36 સોલંકી રામદાસ મોહનદાસ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૬-૧૭
37 સરવૈયા જયંતીભાઈ ખીમાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
38 સરવૈયા મહેશભાઈ રમેશભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
39 મકવાણા પ્રવિણભાઈ જીણાભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
40 સરવૈયા કેશુભાઈ માણંદભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
41 સરવૈયા નાનજીભાઈ લખમણભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
42 ખેતરીયા મનુભાઈ ભીખાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
43 સરવૈયા ખીમાભાઈ રામભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
44 વાળા પ્રવિણભાઈ ખોડાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
45 વાઘેલા સુરેશભાઈ રામજીભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
46 દાફડા કાળુભાઈ નારણભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
47 સરવૈયા જસાભાઈ નાનજીભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
48 દાફડા જયંતીભાઈ રામભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
49 સરવૈયા સામતભાઈ પુંજાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
50 સરવૈયા મનસુખભાઈ ગોવિંદભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
51 માધડ ખીમજીભાઈ ભગાભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
52 સરવૈયા પ્રાગજીભાઈ ખીમાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
53 સરવૈયા દેવશીભાઈ ખીમાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
54 સરવૈયા કુંવરબેન લખમણભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
55 સરવૈયા રમેશભાઈ ખીમાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
56 સરવૈયા રાજીબેન હમીરભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
57 ચૌહાણ મુકેશભાઈ પુંજાભાઈ જુના ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
58 પરમાર નાજાભાઈ દેશાભાઈ નાના મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
59 સરવૈયા મગનભાઈ અરજણભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
60 મકવાણા દિનેશભાઈ અમરાભાઈ નવા પીપરીયા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
61 મકવાણા અરજણભાઈ મંગાભાઈ ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
62 દાફડા રમેશભાઈ દેશાભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
63 દાફડા નરશીભાઈ દેશાભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
64 ચૌહાણ કાનાભાઈ બધાભાઈ રફાળા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
65 સરવૈયા પ્રેમજીભાઈ માણસુરભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
66 ખુમાણ કાળુભાઈ દેવાભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
67 વાળા પ્રફુલભાઈ ભીખુભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
68 વાળા અનુભાઈ મંગાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
69 વાણીયા ભીખાભાઈ જસાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
70 દાફડા વિનોદભાઈ મુળાભાઈ બાલાપુર બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
71 દાફડા કાન્તિભાઈ સામતભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
72 દાફડા બકુલભાઈ પ્રેમજીભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
73 વાઘેલા રાઘવભાઈ સામતભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
74 વાઘેલા માધાભાઈ ખોડાભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૭-૧૮
75 વાળા ખોડાભાઈ દેસાભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
76 વાળા દેવજીભાઈ બધાભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
77 વાળા નાનજીભાઈ બધાભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
78 સરવૈયા દિનેશભાઈ જસાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
79 દાફડા પ્રવિણભાઈ રામાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
80 દાફડા મોહનભાઈ જીવણભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
81 દાફડા સમજુભાઈ સોમાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
82 દાફડા ઘુસાભાઈ પુંજાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
83 સોલંકી મોહનભાઈ ભીખાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
84 સોલંકી ભુરાભાઈ દેવાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
85 સોલંકી બાબુભાઈ ભુરાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
86 સોલંકી જયંતીભાઈ માણાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
87 સોલંકી નિર્મળાબેન પરસોતમભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
88 સોલંકી હરેશભાઈ હાદાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
89 રાઠોડ દેવાભાઈ ભીખાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
90 દાફડા વાઘાભાઈ કાળાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
91 દાફડા ગોવિંદભાઈ જીવણભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
92 દાફડા કાળાભાઈ મનજીભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
93 દાફડા લાભુબેન ઉકાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
94 દાફડા નારણભાઈ ચનાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
95 રાઠોડ મૈસુરભાઈ ભીખાભાઈ શાપર બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
96 સોલંકી બાલાભાઈ પુંજાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
97 સોલંકી ભાણાભાઈ દેવાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
98 જાદવ રાણીબેન જગાભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
99 સોલંકી બેચરભાઈ કાનાભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
100 સોલંકી હરેશભાઈ બેચરભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
101 દફાડા પ્રેમજીભાઈ સામતભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
102 મકવાણા નાથાભાઈ ડાયાભાઈ ખારી બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
103 વાઘેલા લાભુબેન વાલજીભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
104 સરવૈયા રમેશભાઈ આણંદભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
105 સરવૈયા જયંતીભાઈ આણંદભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
106 સરવૈયા હરીભાઈ માણસુરભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
107 વાણીયા જાનાબેન ચકુભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
108 સરવૈયા ભરતભાઈ જીવાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
109 મકવાણા મનજીભાઈ મુળજીભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૮-૧૯
110 દાફડા રામાભાઈ દેસાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
111 દાફડા ખોડાભાઈ કાળાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
112 દાફડા પાલાભાઈ દાનાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
113 મકવાણા ચનાભાઈ વિરાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
114 વાણીયા બેચરભાઈ મોહનભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
115 સરવૈયા દેવજીભાઈ રાણાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
116 પરમાર મુકેશભાઈ હરીભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
117 સરવૈયા ચતુરભાઈ જીવાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
118 દાફડા કેશવભાઈ સોમાભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
119 સોલંકી લાલજીભાઈ પાંચાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
120 વાણીયા મુળજીભાઈ બધાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
121 દાફડા કરશનભાઈ સોમાભાઈ બાલાપુર બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
122 વાણીયા કાનાભાઈ દેવાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
123 વાણીયા ભીમાભાઈ અમરાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
124 રાઠોડ લાલજીભાઈ વિરજીભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
125 સરવૈયા પ્રવિણભાઈ બાવાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
126 સોલંકી મનસુખભાઈ દેવાભાઈ લુંધીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
127 વાઘેલા માલજીભાઈ સોમાભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
128 ચાવડા ગોવિંદભાઈ મૈયાભાઈ હડાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
129 ડાભી સવજીભાઈ પ્રાગજીભાઈ હડાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
130 ખુમાણ કેશુભાઈ પાલાભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
131 મકવાણા દાનાભાઈ અરજણભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
132 વાઘેલા દયાબેન રવજીભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
133 મકવાણા કેશુભાઈ દેવશીભાઈ જુના ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
134 વાઘેલા જયંતીભાઈ રાઘવભાઈ હાલરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
135 વાળા પ્રભાતભાઈ વાઘાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
136 વાળા જયસુખભાઈ વાઘાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
137 બેરડીયા મંજુલાબેન હરીભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
138 વાણીયા કાનાભાઈ આલાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
139 મકવાણા ગીરીશભાઈ ભીખાભાઈ જુના ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
140 સોલંકી હિરાભાઈ માણસુરભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
141 સોલંકી પ્રવિણભાઈ હિરાભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
142 સોલંકી અરવિંદભાઈ હિરાભાઈ મોટા મુંજીયાસર બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
143 વાળા મોહનભાઈ દુદાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
144 વાળા પરેશભાઈ ખોડાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
145 વાળા મોતીબેન મંગાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
146 વાળા બાવચંદભાઈ કાળાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
147 દાફડા જીવણભાઈ રામાભાઈ બાલાપુર બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
148 મકવાણા હરેશભાઈ પોપટભાઈ જુના ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
149 મકવાણા રમેશભાઈ રૂડાભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
150 મકવાણા હંસાબેન રતિભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
151 મકવાણા હંસાબેન રમેશભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
152 મકવાણા જીણાભાઈ પ્રેમજીભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
153 સરવૈયા વિજયભાઈ પાંચાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
154 સરવૈયા અશોકભાઈ આલાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
155 દાફડા દેવજીભાઈ જસાભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
156 ડાભી ભીમજીભાઈ કાળાભાઈ હડાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
157 ચાવડા મનોજભાઈ મેરામભાઈ હડાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
158 દાફડા જયંતીભાઈ ગોવિંદભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
159 દાફડા અરજણભાઈ રામાભાઈ જુની હળીયાદ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
160 મકવાણા બચુભાઈ ભાણાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
161 મકવાણા સુરેશભાઈ જીવરાજભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
162 મયાત્રા ગોવિંદભાઈ રૂડાભાઈ કડાયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
163 મયાત્રા ભાવેશભાઈ કાનાભાઈ કડાયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
164 જાદવ દિનેશભાઈ વાલજીભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
165 જાદવ અરવિંદભાઈ વાલજીભાઈ માવજીંજવા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
166 ચૌહાણ હરીભાઈ માણંદભાઈ પીઠડીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
167 ખુમાણ પાંચાભાઈ કાનાભાઈ સુડાવડ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
168 સરવૈયા રામજીભાઈ મુળાભાઈ કાગદડી બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
169 મકવાણા ભાણજીભાઈ પુંજાભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
170 મકવાણા રાણીબેન પુંજાભાઈ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
171 રાઠોડ હંસાબેન રામજીભાઈ ઘંટીયાણ બગસરા ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ ધારી ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ ધારી ૨૦૧૧-૧૨
3 પરમાર રમેશભાઈ લખમણભાઈ ગઢીયા ધારી ૨૦૧૨-૧૩
4 પરમાર રસીકભાઈ લખમણભાઈ ગઢીયા ધારી ૨૦૧૨-૧૩
5 પરમાર વિનુભાઈ લખમણભાઈ ગઢીયા ધારી ૨૦૧૨-૧૩
6 પરમાર કાન્તિભાઈ લખમણભાઈ ગઢીયા ધારી ૨૦૧૨-૧૩
7 રાઠોડ જયંતીભાઈ જીવણભાઈ ગઢીયા ધારી ૨૦૧૨-૧૩
8 પરમાર માવજીભાઈ ભીખાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૨-૧૩
9 પરમાર ઉજીબેન નાનજીભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૨-૧૩
10 પરમાર સામતભાઈ જેઠાભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૨-૧૩
11 પરમાર રૂડાભાઈ ડાયાભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૨-૧૩
12 પરમાર ખોડાભાઈ ડાયાભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૨-૧૩
13 પરમાર ડાયાભાઈ ખોડાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૨-૧૩
14 પરમાર છગનભાઈ ભીખાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૨-૧૩
15 પરમાર કાળુભાઈ પાલાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૨-૧૩
16 પરમાર અનિલભાઈ પાલાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૨-૧૩
17 પરમાર કાન્તિભાઈ લખુભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૨-૧૩
18 પરમાર દુધીબેન રામભાઈ આંબરડી ધારી ૨૦૧૨-૧૩
19 નીલ ધારી ૨૦૧૩-૧૪
20 નીલ ધારી ૨૦૧૪-૧૫
21 પરમાર દાનાભાઈ નારણભાઈ કમી કેરાળા ધારી ૨૦૧૫-૧૬
22 દાફડા માધાભાઈ પાલાભાઈ સરસીયા ધારી ૨૦૧૫-૧૬
23 વાળા માધાભાઈ જીવણભાઈ મોણવેલ ધારી ૨૦૧૬-૧૭
24 વાળા માવજીભાઈ જીવણભાઈ મોણવેલ ધારી ૨૦૧૬-૧૭
25 પરમાર કેશુભાઈ અમરાભાઈ દીતલા ધારી ૨૦૧૬-૧૭
26 ખુમાણ પ્રેમજીભાઈ પીઠાભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૬-૧૭
27 ખેતરીયા બાયાબેન નારણભાઈ ઈંગોરાળા ધારી ૨૦૧૬-૧૭
28 વિંઝુડા ભુરાભાઈ હાદાભાઈ ઈંગોરાળા ધારી ૨૦૧૬-૧૭
29 સાગઠીયા લાખુબેન હીરાભાઈ ઈંગોરાળા ધારી ૨૦૧૬-૧૭
30 સાગઠીયા હરીભાઈ ભાયાભાઈ ઈંગોરાળા ધારી ૨૦૧૬-૧૭
31 વાળા ગોવિંદભાઈ ભીખાભાઈ મોણવેલ ધારી ૨૦૧૬-૧૭
32 દાફડા દિનેશભાઈ મેઘજીભાઈ માલસીકા ધારી ૨૦૧૬-૧૭
33 ખેતરીયા અરજણભાઈ દુદાભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૬-૧૭
34 ચાવડા હંસાબેન રમેશભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૬-૧૭
35 ચાવડા બાબુભાઈ અરજણભાઈ વાઘવડી ધારી ૨૦૧૬-૧૭
36 ચાવડા વાલજીભાઈ અરજણભાઈ વાઘવડી ધારી ૨૦૧૬-૧૭
37 રાઠોડ પ્રેમજીભાઈ દુદાભાઈ ગોપાલગ્રામ ધારી ૨૦૧૬-૧૭
38 ચાવડા નાગજીભાઈ રામભાઈ નબાપરા ધારી ૨૦૧૭-૧૮
39 પરમાર કરશનભાઈ માધાભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
40 ચાવડા હીરાભાઈ લખમણભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
41 પરમાર જગુભાઈ ચકુભાઈ ગઢીયા ધારી ૨૦૧૭-૧૮
42 રાઠોડ કાન્તિભાઈ મોહનભાઈ ગોપાલગ્રામ ધારી ૨૦૧૭-૧૮
43 ચાવડા મગનભાઈ સોમાભાઈ ધારી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
44 રાઠોડ રમેશભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ગોપાલગ્રામ ધારી ૨૦૧૭-૧૮
45 ખેતરીયા મુકેશભાઈ અરજણભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
46 ચાવડા વાલજીભાઈ છનાભાઈ વાઘવડી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
47 ચાવડા મનસુખભાઈ દેવાભાઈ વાઘવડી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
48 પરમાર ગોવિંદભાઈ ડાયાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૭-૧૮
49 પરમાર સવજીભાઈ રામભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૭-૧૮
50 પરમાર ગાંગજીભાઈ દેશાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૭-૧૮
51 પરમાર મનસુખભાઈ દાનાભાઈ કમી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
52 પરમાર ભાવેશભાઈ મનસુખભાઈ કમી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
53 પરમાર રમેશભાઈ દાનાભાઈ કમી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
54 મારૂ લાલજીભાઈ જીવાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૭-૧૮
55 મારૂ અમરસિંહ જીવાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૭-૧૮
56 પરમાર વાલજીભાઈ ભીખાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૭-૧૮
57 મારૂ ઉમેશભાઈ ભાયાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૭-૧૮
58 સોલંકી કલુબેન ભીખાભાઈ હુડલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
59 સોલંકી હસમુખભાઈ પ્રેમજીભાઈ હુડલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
60 સોલંકી કાળુભાઈ મંગાભાઈ હુડલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
61 સોલંકી મનસુખભાઈ મંગાભાઈ હુડલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
62 સોલંકી મેપાભાઈ શામજીભાઈ હુડલી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
63 દાફડા કાળુભાઈ રાજાભાઈ વાઘવડી ધારી ૨૦૧૭-૧૮
64 દાફડા પ્રવિણભાઈ કાળાભાઈ સરસીયા ધારી ૨૦૧૭-૧૮
65 ચાવડા ભાવનાબેન રામભાઈ કોઠા પિપરીયા ધારી ૨૦૧૮-૧૯
66 સારીખડા મુકેશભાઈ ભીખાભાઈ ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
67 સારીખડા નાનજીભાઈ લાખાભાઈ ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
68 રાઠોડ અરજણભાઈ દુદાભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
69 રાઠોડ જાનાબેન હમીરભાઈ કેરાળા ધારી ૨૦૧૮-૧૯
70 દાફડા ચંપાબેન મધુભાઈ મોટી ગરમલી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
71 રાઠોડ પાંચાભાઈ દુદાભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
72 દાફડા હિંમતભાઈ નાનજીભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
73 દાફડા વિનોદ મધુભાઈ ઝર ધારી ૨૦૧૮-૧૯
74 દાફડા હિંમતભાઈ પુંજાભાઈ ઝર ધારી ૨૦૧૮-૧૯
75 ચાવડા વિનુભાઈ નાનજીભાઈ ધારગણી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
76 પરમાર ભરતભાઈ કનુભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૮-૧૯
77 દાફડા શિતલબેન વિનોદભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
78 દાફડા ગોવિંદભાઈ કરશનભાઈ વિરપુર ધારી ૨૦૧૮-૧૯
79 વેગડા જસાભાઈ કાળાભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
80 પરમાર મંજુલાબેન વિરજીભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૮-૧૯
81 ચુડાસમા નીમુબેન ધીરુભાઈ કેરાળા ધારી ૨૦૧૮-૧૯
82 સાગઠીયા તેજાભાઈ રામભાઈ કેરાળા ધારી ૨૦૧૮-૧૯
83 દાફડા કંચનબેન કીશનભાઈ ધારી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
84 ગંગલ બાબુભાઈ મેરામભાઈ ધારગણી ધારી ૨૦૧૮-૧૯
85 દાફડા મહેશભાઈ ભનુભાઈ જીરા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
86 ગંગલ દિનેશભાઈ ઉગાભાઈ ધારગણી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
87 સોલંકી ભરતભાઈ ભાણાભાઈ હુડલી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
88 સોલંકી ભાણાભાઈ રામજીભાઈ હુડલી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
89 મકવાણા ધીરૂભાઈ હકુભાઈ દેવળા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
90 પરમાર પંકજકુમાર ખોડાભાઈ દીતલા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
91 વાઘેલા હિંમતભાઈ ભીખાભાઈ ગીગાસણ ધારી ૨૦૧૯-૨૦
92 દાફડા વિનુભાઈ કરશનભાઈ દેવળા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
93 મારૂ ભરતભાઈ ડાયાભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૯-૨૦
94 દાફડા મુકેશભાઈ રામજીભાઈ નાગધ્રા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
95 બોરીચા હંસાબેન ખીમજીભાઈ બોરડી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
96 ચાવડા વેલજીભાઈ નારણભાઈ ડાગાવદર ધારી ૨૦૧૯-૨૦
97 ખાણીયા બધીબેન બાવભાઈ આંબરડી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
98 પરમાર અરજણભાઈ હીરાભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
99 દાફડા માધાભાઈ કરશનભાઈ દેવળા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
100 ગંગલ હરીભાઈ ભીખાભાઈ ધારગણી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
101 ખેતરીયા ગોરધનભાઈ પુંજાભાઈ વેકરીયાપરા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
102 ખેતરીયા ભાણાભાઈ છનાભાઈ વેકરીયાપરા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
103 રાઠોડ ભાનુબેન જગદીશભાઈ મીઠાપુર ડુંગરી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
104 સોંદરવા અશ્વિનભાઈ માવજીભાઈ ગીગાસણ ધારી ૨૦૧૯-૨૦
105 દાફડા દિનેશભાઈ વાલજીભાઈ વાઘવડી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
106 દાફડા ગોવિંદભાઈ રાજાભાઈ વાઘવડી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
107 પરમાર રમેશભાઈ મેપાભાઈ ગઢીયા ધારી ૨૦૧૯-૨૦
108 ખાણીયા સોનલબેન શાંતિભાઈ આંબરડી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
109 દાફડા પોપટભાઈ બધાભાઈ ઝર ધારી ૨૦૧૯-૨૦
110 રાઠોડ હકાભાઈ નાથાભાઈ પ્રેમપરા ધારી ધારી ૨૦૧૯-૨૦
111 પરમાર હરીભાઈ અમરાભાઈ ગોવિંદપુર ધારી ૨૦૧૯-૨૦
112 મકવાણા કાળુભાઈ અરજણભાઈ ઝર ધારી ૨૦૧૯-૨૦
113 ચાવડા હિંમતભાઈ ડાયાભાઈ ઝર ધારી ૨૦૧૯-૨૦
114 પરમાર કનુભાઈ લખુભાઈ કણેર ધારી ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ કુંકાવાવ ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ કુંકાવાવ ૨૦૧૧-૧૨
3 સોલંકી મનસુખભાઈ રામજીભાઈ માયાપાદર કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
4 માધડ સોમાભાઈ અરજણભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
5 દાફડા દિનેશભાઈ મેઘાભાઈ ભાયાવદર કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
6 ભીસરીયા છગનભાઈ સોમાભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
7 સોલંકી માવજીભાઈ નથુભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
8 મયાત્રા જ્યોત્સનાબેન છગનભાઈ સનાળા કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
9 જાદવ કમુબેન દેસાભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
10 ખુમાણ ભીખાભાઈ કાળાભાઈ તરઘરી કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
11 સોંદરવા પ્રેમજીભાઈ ખીમાભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
12 ચાવડા અમરાભાઈ વાલાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
13 ગોહિલ રસીકભાઈ નાજાભાઈ નાજાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૨-૧૩
14 સોંદરવા સોનલબેન ગોવિંદભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૩-૧૪
15 લુહાર ડાયાભાઈ બધાભાઈ મોટી કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૩-૧૪
16 નીલ કુંકાવાવ ૨૦૧૪-૧૫
17 નીલ કુંકાવાવ ૨૦૧૫-૧૬
18 માધડ કીશોરભાઈ વિરાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૬-૧૭
19 ચાવડા સવિતાબેન પ્રવિણભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૬-૧૭
20 મયાત્રા મહેશભાઈ બધાભાઈ સનાળા કુંકાવાવ ૨૦૧૬-૧૭
21 લુહાર જયસુખભાઈ જીવાભાઈ મોટી કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૬-૧૭
22 ચૌહાણ બાબુભાઈ છેલાભાઈ લુણીધાર કુંકાવાવ ૨૦૧૬-૧૭
23 ચૌહાણ ભરતભાઈ મોહનભાઈ મોટા ઉજળા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
24 જાદવ પ્રકાશભાઈ ભીખુભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
25 જાદવ માધાભાઈ ભુરાભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
26 જાદવ ભીખુભાઈ અરજણભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
27 જાદવ મહેન્દ્રભાઈ માધાભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
28 ચુડાસમા જયંતીભાઈ માણંદભાઈ હનુમાન ખીજડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
29 ચુડાસમા રવજીભાઈ ભલાભાઈ વડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
30 ગોહિલ રમેશભાઈ રામભાઈ લાખાપાદર કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
31 ચાવડા દુધીબેન અરજણભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
32 ચાવડા જયંતીભાઈ માલાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
33 ચૌહાણ રાધાબેન ભલાભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
34 ચૌહાણ ચંપાબેન ડાયાભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
35 મારૂ શારદાબેન ગેલાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
36 ચૌહાણ મનસુખભાઈ દેવાભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
37 ચૌહાણ ગોબરભાઈ સોમાભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
38 રાઠોડ દેવશીભાઈ બધાભાઈ સુર્યપ્રતાપગઢ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
39 રાઠોડ પુનાભાઈ રામજીભાઈ સુર્યપ્રતાપગઢ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
40 રાઠોડ બાબુભાઈ બધાભાઈ સુર્યપ્રતાપગઢ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
41 સોંદરવા પીઠાભાઈ ચનાભાઈ દેવળકી કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
42 ગોહિલ વિજયભાઈ ભીખાભાઈ લાખાપાદર કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
43 ગોહિલ રમેશભાઈ ભીખાભાઈ લાખાપાદર કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
44 ખુમાણ સમજુબેન રમણભાઈ તરઘરી કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
45 સેજુ સુરેશભાઈ પરષોતમભાઈ ખડખડ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
46 દાફડા ચકાભાઈ ભોજાભાઈ નાજાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
47 રાઠોડ રમેશભાઈ બધાભાઈ સુર્યપ્રતાપગઢ કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
48 ચાવડા મુકેશભાઈ બીજલભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
49 ચૌહાણ રાજુબેન મોહનભાઈ મોટા ઉજળા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
50 સોંદરવા રમેશભાઈ હીરાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૭-૧૮
51 વાઘેલા ગીતાબેન પ્રેમજીભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
52 રાઠોડ ભીખુભાઈ મંગાભાઈ તોરી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
53 સોલંકી મુકેશભાઈ જસાભાઈ તોરી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
54 ખુમાણ પ્રકાશભાઈ દાનાભાઈ તરઘરી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
55 સોંધરવા સંજયભાઈ પુંજાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
56 સોંધરવા સુરેશભાઈ નથુભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
57 ચાવડા ભાણાભાઈ ભીખાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
58 ચાવડા બાબુભાઈ ભીખાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
59 મારૂ રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
60 ચૌહાણ દિનેશભાઈ મુળાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
61 ચૌહાણ ભરતભાઈ નાનજીભાઈ નવા બાદનપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
62 મારૂ હીરાભાઈ ગીગાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
63 ચાવડા ગેલાભાઈ સોમાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
64 દાફડા અમરબેન કરશનભાઈ દેવગામ કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
65 ચાવડા રાજાભાઈ પુંજાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
66 પરમાર ચંદુભાઈ મંગાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
67 સોલંકી ગોવાભાઈ ગોદડભાઈ માયાપાદર કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
68 દાફડા ચંપાબેન મનુભાઈ નાજાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
69 મયાત્રા પ્રવિણભાઈ નાથાભાઈ દેવગામ કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
70 સોલંકી રમેશભાઈ નથુભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
71 સોંધરવા હંસાબેન મોહનભાઈ ઈશ્વરીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
72 પડાયા હરજીભાઈ મેઘાભાઈ બરવાળા બાવળ કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
73 પરમાર વિનોદરાય ચિમનભાઈ હનુમાન ખીજડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
74 વાઘેલા જીતેન્દ્રભાઈ હીરાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
75 ચૌહાણ દિલીપભાઈ મનસુખભાઈ નવા બાદનપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
76 પરમાર લાલજીભાઈ નારણભાઈ જંગર કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
77 સાગઠીયા બાબુભાઈ સીદીભાઈ તોરી કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
78 શેખવા ધનીબેન ગોવિંદભાઈ રામપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
79 સોંધરવા સુરેશભાઈ દેવજીભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
80 રાઠોડ દેવશીભાઈ સોમાભાઈ સુર્યપ્રતાપગઢ કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
81 સોલંકી દેશાભાઈ વાલાભાઈ નવા ઉજળા કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
82 મકવાણા મનુભાઈ નાનજીભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૮-૧૯
83 ખુમાણ કીરીટભાઈ ભીખાભાઈ તરઘરી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
84 ખુમાણ મેરામભાઈ બેચરભાઈ તરઘરી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
85 મયાત્રા પ્રવિણભાઈ ભીખાભાઈ સનાળા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
86 મયાત્રા નાનજીભાઈ સાજણભાઈ સનાળા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
87 ચૌહાણ ચંદ્રીકાબેન ભરતભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
88 રાઠોડ બાબુભાઈ ગીગાભાઈ ખજુરી પિપળીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
89 લુહાર રૂપાભાઈ મુળાભાઈ મોટી કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
90 ચાવડા રમેશભાઈ બીજલભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
91 ચાવડા હંસાબેન વસંતભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
92 મકવાણા બાબુભાઈ મંગાભાઈ મેઘાપિપળીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
93 ચૌહાણ જગન્નાથ વાલજીભાઈ મોટા ઉજળા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
94 ગેડીયા અરવિંદભાઈ ગોરાભાઈ મોટા ઉજળા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
95 સોલંકી ગૌતમભાઈ પાલજીભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
96 સોલંકી મેરામભાઈ રૂડાભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
97 સોલંકી દુદાભાઈ મેઘાભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
98 સોંધરવા દિનેશભાઈ વાલજીભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
99 ચાવડા કાનજીભાઈ ભાયાભાઈ લુણીધાર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
100 પરમાર રસિલાબેન અરવિંદભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
101 મકવાણા વર્ષાબેન હસમુખભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
102 પરમાર ભીખાભાઈ કાળાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
103 સોંદરવા દિનેશભાઈ ભલાભાઈ દેવગામ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
104 ચુડાસમા દાનાભાઈ મંગાભાઈ હનુમાન ખીજડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
105 ચાવડા માધાભાઈ જીવણભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
106 રાખસીયા મનસુખભાઈ ચનાભાઈ અરજણસુખ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
107 ચૌહાણ નાનજીભાઈ પુંજાભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
108 ચૌહાણ વિરજીભાઈ નાનજીભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
109 ચાવડા નાનજીભાઈ વિરાભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
110 જાદવ રવિભાઈ માધવજીભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
111 પડાયા સુરાભાઈ છનાભાઈ બરવાળા બાવળ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
112 દાફડા સંજયભાઈ વિરાભાઈ દેવગામ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
113 દાફડા ઈશ્વરકુમાર વિરાભાઈ દેવગામ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
114 પરમાર મંગાભાઈ રાણાભાઈ બરવાળા બાવળ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
115 પરમાર નાગજીભાઈ રાજાભાઈ જંગર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
116 રાઠોડ બાબુભાઈ રવજીભાઈ સુર્યપ્રતાપગઢ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
117 જાદવ માધાભાઈ કાળાભાઈ નાની કુંકાવાવ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
118 ધાધલ જેઠાભાઈ અમરાભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
119 મકવાણા ગોવિંદભાઈ ખીમજીભાઈ રાંદલના દડવા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
120 સોંધરવા મનજીભાઈ ભાયાભાઈ ઈશ્વરીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
121 સોંધરવા અનિલભાઈ ખોડાભાઈ ઈશ્વરીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
122 દાફડા શૈલેશભાઈ પીઠાભાઈ નાજાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
123 રાઠોડ સોમીબેન કાળાભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
124 વાણીયા મુળજીભાઈ મેરામભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
125 વાણીયા ચંદુભાઈ મુળજીભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
126 મકવાણા કેશુભાઈ ચકાભાઈ બરવાળા બાવળ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
127 ધાધલ જયંતીભાઈ કાનાભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
128 ચાવડા બીજલભાઈ પીઠાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
129 ચાવડા રાજેશભાઈ સોમાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
130 ચાવડા પુંજાભાઈ વસ્તાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
131 ચાવડા પોપટભાઈ કાળાભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
132 ચાવડા પ્રવિણભાઈ કરશનભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
133 ચૌહાણ ગોવાભાઈ બચુભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
134 ચાવડા નરેશભાઈ અરજણભાઈ બાંભણીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
135 ચુડસમા લક્ષ્મીબેન બાબુભાઈ હનુમાન ખીજડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
136 ચુડાસમા સવિતાબેન ભીખુભાઈ હનુમાન ખીજડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
137 સેજુ રમેશભાઈ નથુભાઈ ખડખડ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
138 ખુમાણ રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ તરઘરી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
139 રાઠોડ નનુબેન જીવરાજભાઈ તોરી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
140 સોંધરવા રવજીભાઈ પાલાભાઈ ઈશ્વરીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
141 ચૌહાણ દુદાભાઈ ભીમાભાઈ ખડખડ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
142 ચૌહાણ ભીખાભાઈ લાખાભાઈ ખડખડ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
143 દાફડા છગનભાઈ સોમાભાઈ ખડખડ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
144 પરમાર મનસુખભાઈ નાનજીભાઈ ખડખડ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
145 મકવાણા ઉજીબેન ખીમાભાઈ મેઘાપિપળીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
146 ચૌહાણ મુકેશભાઈ ડાયાભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
147 સોલંકી ગંગાબેન લખુભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
148 ખીમસુરીયા સુરેશભાઈ દાનાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
149 ચાવડા ચંપાબેન ભીખાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
150 મારૂ રમેશભાઈ રાણાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
151 ગોહિલ ગિરીશભાઈ કાનાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
152 રાઠોડ ભરતભાઈ કરશનભાઈ રામપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
153 રાખસીયા ધનજીભાઈ ગોવાભાઈ અરજણસુખ કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
154 રાઠોડ ધનજીભાઈ હિરાભાઈ ખાખરીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
155 સોલંકી બાબુભાઈ કડવાભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
156 ખુમાણ જગદીશભાઈ મોહનભાઈ તરઘરી કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
157 મકવાણા ત્રિકમદાશ નથુરામ વડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
158 ધાધલ મંજુલાબેન મેપાભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
159 મકવાણા નાનજીભાઈ પીઠાભાઈ વડીયા કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
160 સોલંકી લતાબેન અશોકભાઈ લુણીધાર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
161 સોંદરવા બધાભાઈ હિરાભાઈ નવા બાદનપુર કુંકાવાવ ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ સાવરકુંડલા ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ સાવરકુંડલા ૨૦૧૧-૧૨
3 દાફડા મુળજીભાઈ સોમાભાઈ સીમરણ સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
4 વાઘેલા ધીરૂભાઈ પાલાભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
5 વાળસુર ધનજીભાઈ અરજણભાઈ દોલતી સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
6 બગડા રાઘવભાઈ દેહાભાઈ વંડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
7 દાફડા જયાબેન લખમણભાઈ સીમરણ સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
8 બગડા લખમણભાઈ ચનાભાઈ સીમરણ સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
9 બગડા જેઠાભાઈ ઉગાભાઈ વંડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
10 વાઘેલા પાલાભાઈ ગીગાભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
11 પરમાર પ્રેમજીભાઈ હમીરભાઈ થોરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
12 બગડા નરેશભાઈ દેવશીભાઈ સીમરણ સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
13 બગડા સોમાભાઈ દાનાભાઈ વંડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૨-૧૩
14 પરમાર નાજાભાઈ સાર્દુળભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૩-૧૪
15 બગડા જીવરાજભાઈ રાઘવભાઈ શેલણા સાવરકુંડલા ૨૦૧૪-૧૫
16 દાફડા પુંજીબેન હમીરભાઈ સીમરણ સાવરકુંડલા ૨૦૧૫-૧૬
17 ધુરકા મનસુખભાઈ ડાયાભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૫-૧૬
18 ઝાપડીયા ખીમાભાઈ ભાણાભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૫-૧૬
19 પરમાર સોમીબેન કેશુભાઈ ઓળીયા સાવરકુંડલા ૨૦૧૫-૧૬
20 મહીડા મહેશભાઈ વાલજીભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
21 મહીડા ધીરૂભાઈ માલાભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
22 બગડા સોમીબેન જીવાભાઈ ઓળીયા સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
23 બગડા પાંચુબેન તેજાભાઈ ઓળીયા સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
24 બગડા પાંચાભાઈ નથુભાઈ સીમરણ સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
25 બગડા મંગાભાઈ ગભાભાઈ મતિરાળા સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
26 બાબરીયા વિનુભાઈ દેવજીભાઈ વણોટ સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
27 બાબરીયા જીતુભાઈ દેવજીભાઈ વણોટ સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
28 બાબરીયા અરવિંદભાઈ દેવજીભાઈ વણોટ સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
29 બાબરીયા ભરતભાઈ દેવજીભાઈ વણોટ સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
30 રાઠોડ વિમળાબેન પ્રેમજીભાઈ કરજાળા સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
31 બગડા વિમળાબેન વલ્લભભાઈ કાનાતળાવ સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
32 જાદવ રામજીભાઈ ખીમજીભાઈ ખડકાળા સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
33 ધુરકા ચંપાબેન ડાયાભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
34 વાળોદરા કરશનભાઈ બેચરભાઈ જીરા સાવરકુંડલા ૨૦૧૬-૧૭
35 જાદવ જયંતીભાઈ ખીમાભાઈ ખડકાળા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
36 રાવલીયા તારાબેન રામજીભાઈ વંડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
37 હેલૈયા મંજુલાબેન કરશનભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
38 પરમાર હંસાબેન ખોડાભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
39 ચૌહાણ સમજુબેન ભીખાભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
40 હેલૈયા મુકેશભાઈ કેશુભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
41 બારૈયા વિનોદભાઈ બેચરભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
42 વાઘેલા સવિતાબેન નાનજીભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
43 બગડા હિંમતભાઈ દેવશીભાઈ કાનાતળાવ સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
44 દેંગડા પ્રકાશભાઈ પીઠાભાઈ ખાલપર સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
45 પરમાર હિંમતભાઈ વાલાભાઈ થોરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
46 બગડા રામભાઈ કલાભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
47 બગડા વિજયભાઈ દેવજીભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
48 વાળા ગોવિંદભાઈ ખેતાભાઈ કૃષ્ણગઢ સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
49 વાળા કાળુભાઈ નથુભાઈ કૃષ્ણગઢ સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
50 બગડા ગોવિંદભાઈ રામજીભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
51 હેલૈયા જીવણભાઈ લખમણભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
52 સાંગધ્રા સુરેશભાઈ દેવશીભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
53 બગડા હમીરભાઈ ભીખાભાઈ પાટી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
54 મારૂ પ્રભાબેન બેચરભાઈ કૃષ્ણગઢ સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
55 બગડા રાજીબેન કાળુભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
56 બગડા સંજયભાઈ નાનજીભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
57 બગડા જયાબેન નાનજીભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
58 બગડા જગદીશભાઈ મનજીભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
59 બગડા ભરતભાઈ વાલજીભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
60 બગડા રમેશભાઈ રાઘવભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
61 દેંગડા વશરામભાઈ વાલાભાઈ ખાલપર સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
62 મહીડા રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ ખાલપર સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
63 બગડા મંજુલાબેન અશોકભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
64 બગડા મણીબેન ભુરાભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
65 બગડા વાલજીભાઈ બધાભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
66 બારૈયા પ્રેમજીભાઈ વાલાભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
67 ખુમાણ ભીખાભાઈ ડાયાભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
68 બારૈયા બાવચંદભાઈ પ્રેમજીભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
69 બારૈયા બેચરભાઈ વાલાભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
70 બગડા દિપકભાઈ કાનાભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
71 બગડા રમેશભાઈ કાનજીભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
72 મહીડા અમરબેન પ્રેમજીભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
73 મહીડા શિલ્પાબેન મયુરભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
74 મહીડા શૈલેશભાઈ ધીરૂભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
75 મહીડા ભરતભાઈ ધીરૂભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
76 બગડા પ્રકાશભાઈ દેવશીભાઈ કાનાતળાવ સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
77 મહીડા સવજીભાઈ માલાભાઈ પીઠવડી ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
78 બગડા ચંપાબેન પ્રવિણભાઈ શેલણા સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
79 મહિડા મનુભાઈ ગીગાભાઈ પીઠવડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
80 પરમાર અમરબેન ખીમાભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
81 ચૌહાણ પુંજાભાઈ લક્ષ્મણભાઈ મઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
82 બગડા બટુકભાઈ ગીગાભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
83 બગડા અલ્પેશ માધાભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
84 બગડા મહેશભાઈ નાથાભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
85 બગડા ગીરધરભાઈ કરશનભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
86 વાળોદરા મુકેશભાઈ નારણભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
87 સાગઠીયા હંસાબેન રવજીભાઈ ગીણીયા સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
88 બગડા હરેશભાઈ માધાભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
89 ધુરકા શારદાબેન મંગળજીભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
90 બારૈયા કાનજીભાઈ વાલાભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
91 પરમાર મંજુલાબેન બેચરભાઈ થોરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
92 વાળા દિનેશભાઈ રાજાભાઈ કૃષ્ણગઢ સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
93 પરમાર સોમાભાઈ વાલાભાઈ થોરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૮-૧૯
94 બગડા માવજીભાઈ માધાભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
95 બગડા માધુભાઈ કરશનભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
96 બગડા સતિષભાઈ માધુભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
97 બગડા હિંમતભાઈ બેચરભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
98 બગડા બાવચંદભાઈ ગોવાભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
99 બગડા ભુરાભાઈ લખમણભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
100 ધુરકા વિજયાબેન નાગજીભાઈ આંબરડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
101 વાળસુર જયસુખભાઈ અરજણભાઈ દોલતી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
102 વિંઝુડા દેવચંદભાઈ પાલાભાઈ મોટા ઝીંઝુડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
103 ગંગલ પ્રફુલભાઈ દેવશીભાઈ અભરામપરા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
104 દેંગડા ભરતભાઈ ગોબરભાઈ પીયાવા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
105 પરમાર પ્રકાશભાઈ કનુભાઈ કૃષ્ણગઢ સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
106 પરમાર મયુર મનુભાઈ કૃષ્ણગઢ સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
107 વાળા જયાબેન વાઘાભાઈ કૃષ્ણગઢ સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
108 બગડા ગંગાબેન લખમણભાઈ મેરીયાણા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
109 પરમાર બાવચંદભાઈ ખીમાભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
110 બગડા મનુભાઈ રાજાભાઈ ખોડીયાણા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
111 પરમાર કાંતિભાઈ રાઘવભાઈ નેસડી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
112 બારૈયા વિરજીભાઈ અમરાભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
113 બારૈયા રમેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ બાઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
114 સાગઠીયા રાજીબેન શામજીભાઈ બગોયા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
115 ચૌહાણ પ્રવિણભાઈ પુંજાભાઈ મઢડા સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
116 બગડા નરેશભાઈ દેવજીભાઈ વાંશીયાળી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
117 કંટારીયા જયંતીભાઈ સામતભાઈ ખડસલી સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
118 વાળા વાલીબેન ડાયાભાઈ જેજાદ સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
119 દાફડા કંચનબેન રમેશભાઈ સીમરણ સાવરકુંડલા ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ ખાંભા ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ ખાંભા ૨૦૧૧-૧૨
3 નીલ ખાંભા ૨૦૧૨-૧૩
4 નીલ ખાંભા ૨૦૧૩-૧૪
5 મારૂ નાનજીભાઈ સામતભાઈ ઉમરીયા ખાંભા ૨૦૧૫-૧૬
6 દાફડા ખોડાભાઈ હીરાભાઈ ઈંગોરાળા ખાંભા ૨૦૧૫-૧૬
7 પરમાર નાથાભાઈ વાલાભાઈ મોટા બારમણ ખાંભા ૨૦૧૬-૧૭
8 ધાખડા લખમણભાઈ માલાભાઈ રાયડી ખાંભા ૨૦૧૬-૧૭
9 મારૂ વિપુલભાઈ કમાભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૬-૧૭
10 શેખા શામજીભાઈ ખીમજીભાઈ મોટા બારમણ ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
11 દાફડા પ્રેમજીભાઈ દુદાભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
12 વાઢેર કલ્પેશભાઈ દેવશીભાઈ મોટા બારમણ ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
13 દાફડા પાલાભાઈ કાનાભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
14 દાફડા રામજીભાઈ કાનજીભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
15 બાબરીયા પ્રવિણભાઈ નાનજીભાઈ ખાંભા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
16 દાફડા જયંતીભાઈ દુદાભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
17 વણજારા મુકેશભાઈ કનુભાઈ નિંગાળા-૨ ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
18 દાફડા મંજુલાબેન વસ્તાભાઈ સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
19 પરમાર બીજલભાઈ રામભાઈ ત્રાકુડા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
20 સોંદરવા મણીબેન દેવશીભાઈ ભાવરડી ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
21 બાબરીયા સોમાભાઈ સુરાભાઈ ત્રાકુડા ખાંભા ૨૦૧૭-૧૮
22 હેલૈયા રમેશભાઈ કાળુભાઈ બોરાળા સાવરકુંડલા ૨૦૧૭-૧૮
23 જોગદીયા દિનેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ ત્રાકુડા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
24 પરમાર ભીમાભાઈ પીઠાભાઈ ત્રાકુડા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
25 સાગઠીયા મંગાભાઈ સામતભાઈ હનુમાનપુર ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
26 બગડા ખોડાભાઈ ગીગાભાઈ તાતણીયા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
27 વાળા જેસીંગભાઈ જીવાભાઈ નેસડી-૨ ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
28 જોગદીયા દેવશીભાઈ નથુભાઈ રાયડી ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
29 સોંદરવા દાનાભાઈ લખમણભાઈ ઈંગોરાળા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
30 મહિડા મનિષાબેન કાળુભાઈ ડેડાણ ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
31 જેઠવા લાખાભાઈ ગોવિંદભાઈ ખડાધાર ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
32 જોગદીયા હમીરભાઈ રામભાઈ ખડાધાર ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
33 સોંદરવા જીવાભાઈ મુળજીભાઈ ખડાધાર ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
34 સોંદરવા ભરતભાઈ લખમણભાઈ ખડાધાર ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
35 જેઠવા જયાબેન નાજાભાઈ ખડાધાર ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
36 સોંદરવા પ્રવિણભાઈ અમરાભાઈ બોરાળા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
37 સોંદરવા કાંતિલાલ અમરાભાઈ બોરાળા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
38 સાગઠીયા હરેશભાઈ ગીગાભાઈ ભાવરડી ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
39 સાગઠીયા દેવશીભાઈ છેયાભાઈ ખાંભા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
40 સરવૈયા નારણભાઈ જીવાભાઈ કંટાળા ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
41 જોગદીયા રમેશભાઈ શામજીભાઈ રાયડી ખાંભા ૨૦૧૮-૧૯
42 જેઠવા ભરતભાઈ આલાભાઈ ખડાધાર ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
43 વિંઝુડા મનુભાઈ ગોવિંદભાઈ દાઢીયાળી ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
44 બાબરીયા રમેશભાઈ વિરાભાઈ ખાંભા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
45 દાફડા જીતેન્દ્રભાઈ ગોબરભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
46 સાગઠીયા અમરાભાઈ છનાભાઈ હનુમાનપુર ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
47 સાગઠીયા રાજેશભાઈ વાલાભાઈ હનુમાનપુર ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
48 દાફડા રમેશભાઈ મેહુરભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
49 દાફડા મેહુરભાઈ વાલાભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
50 વાળા જશુભાઈ ગોવિંદભાઈ નેસડી-૨ ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
51 ગોહિલ ભરતભાઈ પ્રેમજીભાઈ જીકીયાળી ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
52 સાગઠીયા બાલાભાઈ દેવશીભાઈ ખાંભા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
53 પરમાર લખમણભાઈ બેચરભાઈ મોટા બારમણ ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
54 દાફડા પ્રવિણભાઈ ગોવિંદભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
55 ચૌહાણ મહેશભાઈ પ્રવિણભાઈ ખડાધાર ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
56 દાફડા કાંન્તિભાઈ બાબુભાઈ મોટા સમઢીયાળા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
57 વાળા વિનુભાઈ મંગળાભાઈ રાણીંગપરા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
58 પરમાર રામજીભાઈ પોલાભાઈ તાલડા ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
59 દાફડા નાનીબેન ગીગાભાઈ ભાવરડી ખાંભા ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ રાજુલા ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ રાજુલા ૨૦૧૧-૧૨
3 ખસીયા માયાભાઈ વાલાભાઈ રામપરા-૨ રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
4 ખસીયા અરજણભાઈ સુખાભાઈ રામપરા-૨ રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
5 ખસીયા પીઠાભાઈ ખોડાભાઈ રામપરા-૨ રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
6 પરમાર બાલાભાઈ વાઘાભાઈ ઊંટીયા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
7 ખસીયા ખીમજીભાઈ માધાભાઈ રામપરા-૨ રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
8 પરમાર નાનજીભાઈ પીઠાભાઈ નેસડી-૧ રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
9 ખસીયા પ્રેમજીભાઈ ગોવિંદભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
10 ખસીયા ભાણાભાઈ અમરાભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
11 ખસીયા અરવિંદભાઈ નારણભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
12 ખસીયા સોમાભાઈ નારણભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
13 ખસીયા વિમાબેન નારણભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
14 ખસીયા લખમણભાઈ બેચરભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
15 ખસીયા વિમાભાઈ માધાભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
16 નાગર કાનાભાઈ પીઠાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
17 જોગદીયા મંગાભાઈ અમરાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
18 નાગર બેચરભાઈ ભુરાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
19 પરમાર સામતભાઈ મેઘાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
20 જોગદીયા ભાણાભાઈ દાનાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
21 નાગર દિનેશભાઈ નારણભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
22 નાગર ગોવિંદભાઈ પીઠાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
23 નાગર રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
24 ખસીયા નાનજીભાઈ સુખાભાઈ રામપરા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
25 નાગર લાલાભાઈ પીઠાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
26 નાગર કલાભાઈ પીઠાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
27 જોગદીયા ખીમાભાઈ ગીગાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
28 પરમાર મહેશભાઈ પ્રેમજીભાઈ નિંગાળા-૧ રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
29 સોંદરવા નરેશભાઈ માધુભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
30 મયાત્રા હરેશભાઈ લાખાભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
31 મયાત્રા અનિલભાઈ લાખાભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
32 મયાત્રા લાખાભાઈ ભાયાભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
33 બોરીચા નાથીબેન લક્ષ્મીદાસ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૨-૧૩
34 બાબરીયા પ્રેમજીભાઈ ભાયાભાઈ ખાખબાઈ રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
35 વિંઝુડા પુંજીબેન પાલાભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
36 વિંઝુડા ગોવિંદભાઈ વાલાભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
37 વિંઝુડા મણીબેન ડાયાભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
38 બાબરીયા બધાભાઈ વિરાભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
39 વિંઝુડા સામતભાઈ નારણભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
40 વિંઝુડા પ્રવિણભાઈ માધાભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
41 બાબરીયા ડાયબેન ભાયાભાઈ ખાખબાઈ રાજુલા ૨૦૧૩-૧૪
42 નીલ રાજુલા ૨૦૧૪-૧૫
43 સોલા રામભાઈ આતાભાઈ ઝોલાપર રાજુલા ૨૦૧૫-૧૬
44 બાબરીયા રતિલાલ લખમણભાઈ ચારોડીયા રાજુલા ૨૦૧૬-૧૭
45 રાતોલા રાજીબેન લુંભાભાઈ કોવાયા રાજુલા ૨૦૧૬-૧૭
46 સોંદરવા મુકેશભાઈ માધુભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૬-૧૭
47 મિયાત્રા હસમુખભાઈ ડાયાભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૬-૧૭
48 સોંદરવા મહેશભાઈ માધુભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૬-૧૭
49 ચૌહાણ પ્રવિણભાઈ માવજીભાઈ કુંભારીયા રાજુલા ૨૦૧૬-૧૭
50 ખસીયા મધુભાઈ પાસાભાઈ રામપરા-૨ રાજુલા ૨૦૧૬-૧૭
51 ચૌહાણ જયાબેન ખોડાભાઈ કોવાયા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
52 વાઘ દિનેશભાઈ પુંજાભાઈ મોરંગી રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
53 ખસીયા દેવાભાઈ પાંચાભાઈ રામપરા-૨ રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
54 બારૈયા રતનબેન સામતભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
55 સોલંકી કીશોરભાઈ નારણભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
56 સોલંકી નરસિંહભાઈ ભાણાભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
57 જીતીયા દિનેશભાઈ જીવરાજભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
58 બાબરીયા કમાભાઈ વિરાભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
59 બાબરીયા પ્રેમજીભાઈ ડાયાભાઈ ચારોડીયા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
60 બાબરીયા વાલજીભાઈ જેઠાભાઈ ખાખબાઈ રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
61 પરમાર જયાબેન ખીમાભાઈ ખાંભલીયા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
62 વાળા પ્રાગજીભાઈ ધનજીભાઈ માંડળ રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
63 બોરીચા ખીમાભાઈ કાળાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
64 પરમાર સંજયભાઈ ધનાભાઈ નાના મોભિયાણા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
65 પરમાર જગદીશભાઈ ધનાભાઈ નાના મોભિયાણા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
66 પરમાર દિનેશભાઈ કાનજીભાઈ ખાંભલીયા રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
67 બોરીચા પ્રકાશભાઈ વાલજીભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
68 બોરીચા પ્રવિણભાઈ દુદાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૭-૧૮
69 સરવૈયા નિતિનભાઈ દિનેશભાઈ મોરંગી રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
70 ચૌહાણ નરેશભાઈ નાજાભાઈ કુંભારીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
71 પરમાર ધનાભાઈ ખોડાભાઈ નાના મોભિયાણા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
72 સોલંકી વિનુભાઈ દેવશીભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
73 ખસીયા નંદુબેન ધનજીભાઈ કડીયાળી રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
74 રાઠોડ નારણભાઈ ગાંગાભાઈ ચારોડીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
75 બોરીચા કીશોરભાઈ હમીરભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
76 નાગર જીતુભાઈ ગોવિંદભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
77 મારૂ મોહનભાઈ ડાયાભાઈ મોરંગી રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
78 ધાખડા સંતોકબેન ભાણાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
79 વેલારી નાનજીભાઈ બીજલભાઈ બર્બટાણા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
80 સોલંકી મહેશકુમાર માધાભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
81 સોલંકી દિપકભાઈ બાલાભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
82 સોલંકી મંગુબેન પાંચાભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
83 સાગઠીયા પ્રવિણભાઈ રામભાઈ ચારોડીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
84 ધાખડા સાદુળભાઈ જીવાભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
85 વિંજુડા બિપિનભાઈ નારણભાઈ ધારેશ્વર રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
86 મારૂ કિશોરભાઈ રામજીભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
87 બોરીચા રમેશભાઈ રાણાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
88 જોગદીયા ભગાભાઈ કાળાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
89 પરમાર ભાણાભાઈ મસરીભાઈ નવા માલકનેશ રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
90 વણઝર પ્રાગજીભાઈ કરશનભાઈ ધુડીયા આગરીયા રાજુલા ૨૦૧૮-૧૯
91 ચૌહાણ જીવરાજભાઈ નાથાભાઈ દેવકા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
92 ચૌહાણ નાગજીભાઈ ભાણાભાઈ દેવકા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
93 જીતીયા ઘનશ્યામભાઈ મેઘજીભાઈ જુની બારપટોળી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
94 ધાખડા વિરાભાઈ મેઘાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
95 ધાખડા ભગાભાઈ પીઠાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
96 પરમાર લક્ષ્મીબેન ભીખાભાઈ નાના મોભિયાણા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
97 નાવર હિંમતભાઈ દેહાભાઈ ખાખબાઈ રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
98 વેલારી નિતીનભાઈ નરશીભાઈ મોરંગી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
99 પરમાર દેવશીભાઈ ખોડાભાઈ નાના મોભિયાણા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
100 બાબરીયા ગોરધનભાઈ મસરીભાઈ ખાખબાઈ રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
101 મારૂ મહેશભાઈ હરીભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
102 સોંદરવા જીવીબેન માધાભાઈ મોટા રીંગણીયાળા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
103 બાબરીયા હિંમતભાઈ નારણભાઈ ખાખબાઈ રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
104 નાવર નરેશભાઈ રામજીભાઈ મોરંગી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
105 ધાખડા જગાભાઈ બેચરભાઈ કડીયાળી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
106 વિરાશ ધનજીભાઈ જીવાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
107 નાગર પ્રતાપભાઈ કલાભાઈ ચોત્રા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
108 જીતીયા જયસુખભાઈ મેઘજીભાઈ જુની બારપટોળી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
109 રાઠોડ ભરતભાઈ અમુભાઈ હડમતીયા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
110 ગુજરીયા ભરતભાઈ પાલજીભાઈ સમઢીયાળા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
111 બારૈયા રમેશભાઈ લાખાભાઈ કુંડલીયાળા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
112 પરમાર શૈલેશભાઈ નાથાભાઈ છતડીયા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
113 પરમાર ભાણાભાઈ કાનાભાઈ ઊંટીયા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
114 પરમાર દિનેશભાઈ ચકુરભાઈ ઊંટીયા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
115 બારૈયા જગદીશભાઈ મનજીભાઈ કુંડલીયાળા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
116 જીતીયા વાજસુરભાઈ માલાભાઈ જુની બારપટોળી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
117 જીતીયા મુળજીભાઈ સોમાભાઈ જુની બારપટોળી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
118 જીતીયા નાથાભાઈ ભાણાભાઈ જુની બારપટોળી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
119 જીતીયા નાથાભાઈ જેઠાભાઈ જુની બારપટોળી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
120 મકવાણા રમેશભાઈ મંગળદાસ મોરંગી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
121 બારૈયા ધીરૂભાઈ દાનાભાઈ કુંડલીયાળા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
122 બારૈયા ભીમાભાઈ રાઘવભાઈ કુંડલીયાળા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
123 ચૌહાણ સવજીભાઈ મેઘાભાઈ ગાંજાવદર રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
124 ધાખડા ગીરીશભાઈ હરજીભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
125 ધાખડા વિનુભાઈ ભુરાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
126 ધાખડા નાગજીભાઈ ભુરાભાઈ વડલી રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
127 સરવૈયા મુકેશભાઈ મેપાભાઈ છતડીયા રાજુલા ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ લાભાર્થીનુ નામ ગામ તાલુકો વર્ષ
1 નીલ જાફરાબાદ ૨૦૧૦-૧૧
2 નીલ જાફરાબાદ ૨૦૧૧-૧૨
3 જોગદીયા રમેશભાઈ મંગાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
4 જોગદીયા મનુભાઈ ડાયાભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
5 મહીડા પીઠાભાઈ માલાભાઈ એભલવડ જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
6 વાળા ડાયાભાઈ ખોડાભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
7 જોગદીયા નાનજીભાઈ રામભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
8 ગળસર કડવીબેન પુંજાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
9 મહીડા અરજણભાઈ વિહાભાઈ લુણસાપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
10 ખસીયા વિરાભાઈ પીઠાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
11 મહીડા મહેશભાઈ દાનાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
12 જોગદીયા પ્રેમજીભાઈ ભાયાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
13 રાઠોડ ભાવેશભાઈ ગોવિંદભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
14 રાઠોડ મંજુલાબેન દિનેશભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
15 જોગદીયા હીરાભાઈ બીજલભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
16 જોગદીયા કુંવરબેન નરેન્દ્રભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
17 મહીડા રામભાઈ હરસુરભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
18 મહિડા મામૈયાભાઈ માલાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
19 જોગદીયા ખીમાભાઈ નાજાભાઈ વઢેરા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
20 સરવૈયા છનાભાઈ વિરાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
21 બાંભણીયા લક્ષ્મીબેન મેઘાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
22 પરમાર નાનજીભાઈ ગોદડભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
23 સાગઠીયા ડાયબેન દાનાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
24 ખસીયા મેપાભાઈ બાલાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
25 પરમાર હિરાભાઈ બધાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
26 સરવૈયા બાલુભાઈ કાળાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
27 સરવૈયા કલાભાઈ ભીખાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
28 જોગદીયા શીવાભાઈ ખીમાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
29 ખસીયા કાળુભાઈ મેપાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
30 જોગદીયા નાનજીભાઈ ભોળાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
31 જોગદીયા અતુબેન વાઘાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
32 જોગદીયા ભગાભાઈ ગોવિંદભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
33 મહીડા પાલાભાઈ પીઠાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
34 જોગદીયા કનુભાઈ મંગળાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
35 મહીડા નાથાભાઈ વિજાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
36 પરમાર રૂડીબેન હામાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
37 જોગદીયા દેસાભાઈ ગીગાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
38 જોગદીયા કરશનભાઈ કાળાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
39 બાંભણીયા મંજુબેન ભાણાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
40 મહિડા કીશોરભાઈ માલાભાઈ એભલવડ જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
41 પરમાર વાલાભાઈ ભોજાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
42 પરમાર પુંજાભાઈ દેવશીભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
43 નાવર પુંજીબેન છનાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
44 નાવર નારણભાઈ ભીખાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
45 વાળા કાનાભાઈ બધાભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
46 જોગદીયા દેવજીભાઈ સોમાભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
47 જોગદીયા ભાણાભાઈ રામભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
48 રાઠોડ વાલજીભાઈ કાનજીભાઈ ફાચરીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
49 પરમાર માધાભાઈ કરમણભાઈ કડીયાળી જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
50 જોગદીયા દાનાભાઈ ડાયાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
51 પરમાર મુળજીભાઈ હામાભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
52 સોંદરવા વાલજીભાઈ દુદાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
53 મહીડા કનુભાઈ લખમણભાઈ વાંઢ જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
54 મહીડા ગોવિંદભાઈ લખમણભાઈ વાંઢ જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
55 જોગદીયા જીવાભાઈ ભાયાભાઈ ઘેસપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
56 બાબરીયા ગીગાભાઈ લાખાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
57 પુરાણી ખાનદાસભાઈ શામળદાસ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૨-૧૩
58 જોગદીયા કાળુભાઈ વિરાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૩-૧૪
59 ખસીયા કરશનભાઈ હાદાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૩-૧૪
60 ખસીયા અરૂણાબેન પુનાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૩-૧૪
61 જોગદીયા કાળીબેન ભગાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૪-૧૫
62 જોગદીયા જયાબેન સોમાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૪-૧૫
63 જોગદીયા છગનભાઈ અમરાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૪-૧૫
64 જોગદીયા મનુભાઈ જીણાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૪-૧૫
65 જોગદીયા નરેશભાઈ આલાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૪-૧૫
66 જોગદીયા ધીરૂભાઈ ડાયાભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૪-૧૫
67 જોગદીયા હિતેષભાઈ વાલાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૪-૧૫
68 જોગદીયા કીરીટભાઈ હરજીભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૫-૧૬
69 ખસીયા સમજુબેન મંગાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૫-૧૬
70 બાબરીયા મનુભાઈ અરજણભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૫-૧૬
71 બાબરીયા જીણાભાઈ છનાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૫-૧૬
72 બાબરીયા કાનાભાઈ તેજાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૫-૧૬
73 સાંખટ નાથુબેન સોમાતભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૫-૧૬
74 પરમાર મણીબેન બચુભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૫-૧૬
75 ધાખડા કનુભાઈ મંગાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
76 જોગદીયા નારણભાઈ કમાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
77 નાગર મેઘાભાઈ કુકાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
78 પરમાર બાબુભાઈ ભીખાભાઈ કડીયાળી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
79 સાગઠીયા છનાભાઈ ડાયાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
80 જોગદીયા ભાણાભાઈ વિરાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
81 જોગદીયા મંગળજીભાઈ ભીખાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
82 જોગદીયા મુકેશભાઈ મંગળભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
83 બાબરીયા રામભાઈ લાખાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
84 બાબરીયા રામભાઈ છનાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
85 મહીડા મનસુખભાઈ નાનજીભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
86 જોગદીયા દુદાભાઈ ભાણાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
87 જોગદીયા રમેશભાઈ મંગળાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
88 જોગદીયા ડાયાભાઈ હીરાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
89 જોગદીયા રાજાભાઈ વાઘાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
90 જોગદીયા સોનાબેન વિજાભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
91 જોગદીયા મહેશભાઈ બધાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
92 પરમાર જગદીશભાઈ દેવશીભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
93 પરમાર સુમલબેન જીવાભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
94 પરમાર કંચનબેન છગનભાઈ કડીયાળી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
95 પરમાર કાળુભાઈ બધાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
96 પરમાર મગનભાઈ ખીમાભાઈ ચિત્રાસર જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
97 જોગદીયા મેપાભાઈ દેશાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
98 જોગદીયા વિનુભાઈ જીવાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
99 પરમાર ખીમાભાઈ બોઘાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
100 જોગદીયા અરજણભાઈ દુદાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
101 પરમાર દાનાભાઈ અમરાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
102 જોગદીયા કાનાભાઈ ભાણાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
103 મહીડા પ્રેમજીભાઈ નારણભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
104 મહિડા નારણભાઈ નથુભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
105 ચૌહાણ રાજેશકુમાર ગોવિંદદાસ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
106 ગરેણીયા ચનાભાઈ આતુભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
107 ગરેણીયા મોહનભાઈ ચકુરભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
108 ચૌહાણ ગોવિંદદાસ માધવદાસ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૬-૧૭
109 બાબરીયા મણીબેન અરજણભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
110 બાબરીયા લક્ષ્મીબેન છનાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
111 પરમાર મુળાભાઈ અમરાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
112 પરમાર મનુભાઈ કાળાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
113 પરમાર તેજાભાઈ પીઠાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
114 પરમાર શામજીભાઈ નાનજીભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
115 જોગદીયા મુળજીભાઈ ડાયાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
116 જોગદીયા દિનેશભાઈ વિરાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
117 મહીડા ધનીબેન દેવાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
118 પરમાર વિરાભાઈ લખમણભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
119 પરમાર દિનેશભાઈ લખમણભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
120 મહીડા ગોવિંદભાઈ વાહાભાઈ લુણસાપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
121 સાંખટ ભરતભાઈ માધાભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
122 પરમાર ટપુભાઈ છનાભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
123 જોગદીયા પ્રેમજીભાઈ હમીરભાઈ જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
124 જોગદીયા જીતુભાઈ ભુપતભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
125 જોગદીયા મનુભાઈ નાનજીભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
126 જોગદીયા ભીખાભાઈ કાનાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
127 જોગદીયા આતુભાઈ પુનાભાઈ મીઠાપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
128 જોગદીયા રામજીભાઈ પુનાભાઈ મીઠાપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
129 જોગદીયા રસીકભાઈ બધાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
130 ખસીયા ભીખાભાઈ હાદાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
131 પરમાર રમેશભાઈ મુળજીભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
132 જોગદીયા છનાભાઈ ભગાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
133 બાબરીયા શાંતીભાઈ મુળાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
134 પરમાર હાંસીબેન ભાણાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
135 જોગદીયા જીવરાજભાઈ રામભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
136 સાંખટ હંસાબેન વિરજીભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
137 જોગદીયા મંગળાભાઈ વાલાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
138 સોંદરવા ગીતાબેન રમેશભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
139 બાબરીયા રામભાઈ નથુભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
140 જોગદીયા કમુબેન ભાણાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
141 વાંજા જેઠીબેન અરજણભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
142 જોગદીયા બધાભાઈ જીવાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
143 જોગદીયા શાંતીભાઈ ભીખાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
144 જોગદીયા કનુભાઈ ભીખાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
145 મહીડા સોમાભાઈ રામભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
146 જોગદીયા ચીથરભાઈ લખમણભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
147 જોગદીયા રમેશભાઈ વિજાભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
148 જોગદીયા લક્ષ્મીબેન મગનભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
149 જોગદીયા મણીબેન મંગળાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
150 જોગદીયા દયાબેન નાગજીભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
151 પરમાર જયાબેન જીવણભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
152 પરમાર દિનેશભાઈ જીવાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
153 સરવૈયા શાંતુબેન ડાયાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
154 જોગદીયા નાજાભાઈ હરજીભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
155 પરમાર શામજીભાઈ દાનાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
156 પરમાર જીતેન્દ્રભાઈ પુંજાભાઈ કડીયાળી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
157 પરમાર ગીતાબેન કરશનભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
158 મહીડા મંજુલાબેન મેઘાભાઈ લુણસાપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
159 પરમાર અમરીબેન રાજાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
160 બાબરીયા આતુભાઈ અમરાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
161 પરમાર ભરતભાઈ જીવાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
162 મહીડા જગદીશભાઈ દાનાભાઈ લુણસાપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
163 બાભણીયા નાથાભાઈ મેઘજીભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
164 વિંઝુડા ભાવનાબેન નાનજીભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૭-૧૮
165 જોગદિયા લખમણભાઈ વિરાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
166 સારીખડા કાનાભાઈ સુખાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
167 ધાખડા ઉકાભાઈ મંગાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
168 સારીખડા વિપુલભાઈ વિરાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
169 જોગદીયા કંચનબેન વાલાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
170 જોગદીયા કનુભાઈ છનાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
171 જોગદીયા ડાયબેન નાથાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
172 સોલંકી વિરજીભાઈ જીતુભાઈ વઢેરા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
173 મહિડા રાણાભાઈ સાજણભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
174 જોગદીયા હરેશભાઈ દેહાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
175 મહિડા જગુભાઈ હમીરભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
176 જોગદીયા કાંતાબેન નાથાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
177 જોગદીયા બાબુભાઈ ભોજાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
178 જોગદીયા જેન્તીભાઈ જીવાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
179 જોગદીયા દેવાભાઈ ભાણાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
180 જોગદીયા ખીમાભાઈ અમરાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
181 જોગદીયા દિનેશભાઈ પીઠાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
182 જોગદીયા શૈલેશભાઈ દેવશીભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
183 ગરેણીયા રમેશભાઈ લખમણભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
184 પરમાર દિનેશભાઈ તેજાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
185 પરમાર જીતેશભાઈ છનાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
186 જોગદીયા સોમાભાઈ મુળાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
187 પરમાર દયાબેન બચુભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
188 શુકલ લાભુબેન અમુભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
189 જોગદીયા અમરાભાઈ મુળાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
190 જોગદીયા કાનજીભાઈ અમરાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
191 જોગદીયા વાલીબેન રૂડાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
192 જોગદીયા મંજુબેન પ્રેમજીભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
193 પરમાર લાખુબેન બધાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
194 જોગદીયા શામજીભાઈ અમરાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
195 પરમાર જેઠાભાઈ કાળાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
196 જોગદીયા જાદવભાઈ અમરાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
197 સોંદરવા હામાભાઈ નથુભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
198 સોંદરવા પ્રવિણભાઈ નથુભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
199 પરમાર દેવાભાઈ ઉકાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
200 જોગદીયા બાલાભાઈ નાથાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
201 પરમાર દેવશીભાઈ રાજાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
202 પરમાર હિતેષભાઈ છનાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
203 જોગદીયા હરસુરભાઈ છનાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
204 જોગદીયા ભરતભાઈ છનાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
205 જોગદીયા મંજુલાબેન વિરાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
206 પરમાર હિરાભાઈ દેવાભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
207 જોગદીયા મીણાબેન ખીમજીભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
208 બાબરીયા અનકભાઈ ભાયાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
209 સરવૈયા મેઘજીભાઈ મસરીભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
210 બાબરીયા બીજલભાઈ અમરાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
211 સાગઠીયા પ્રેમજીભાઈ ડાયાભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
212 સાંખટ કમુબેન માધાભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
213 સાંખટ ગાંગાભાઈ કાનાભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
214 જોગદીયા દેવજીભાઈ અમરાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
215 મહિડા કાન્તાબેન જેસીંગભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
216 રાઠોડ હંસાબેન ગોવિંદભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
217 જોગદીયા સોનીબેન નારણભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
218 મહિડા લખમણભાઈ નથુભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
219 જોગદીયા નાનજીભાઈ બધાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
220 પરમાર ભનુભાઈ રામભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
221 વાળા લાલજીભાઈ નાનજીભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
222 પરમાર જીણાભાઈ બેચરભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
223 પરમાર મુકેશભાઈ બાબુભાઈ બલાણા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
224 પરમાર ગીતાબેન અનિલભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
225 જોગદીયા લવજીભાઈ દુદાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
226 પરમાર ભાણીબેન ટીડાભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
227 સોંદરવા મધુભાઈ અરજણભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
228 પરમાર મંજુબેન મધુભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
229 સોલંકી જીતુભાઈ મેપાભાઈ વઢેરા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
230 નાગર છનાભાઈ કુકાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
231 મહિડા જીવાભાઈ જેઠાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
232 રાઠોડ ખીમજીભાઈ ભીખાભાઈ ફાચરીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
233 બાબરીયા મનુભાઈ આતુભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
234 જોગદીયા રાજીબેન હરજીભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
235 પરમાર નાનજીભાઈ હમીરભાઈ રોહીસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
236 બાબરીયા જશુભાઈ ભાયાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
237 બાબરીયા ભરતભાઈ ભાયાભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
238 પરમાર હમીરભાઈ દાનાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
239 સરવૈયા કીશોરભાઈ જાદવભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
240 જોગદીયા કાનજીભાઈ વાઘાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૮-૧૯
241 વાળા શૈલેષભાઈ ખોડાભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
242 વાળા દિનેશભાઈ ડાયાભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
243 જોગદીયા પુનાભાઈ ભગાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
244 જોગદીયા મનુભાઈ ભાણાભાઈ મીઠાપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
245 સરવૈયા ગોવિંદભાઈ હામાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
246 સરવૈયા રમેશભાઈ કાળુભાઈ ડાયાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
247 સરવૈયા રમેશભાઈ કાળાભાઈ ભીખાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
248 સરવૈયા હંસાબેન દિપકભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
249 પરમાર રાઘવભાઈ છનાભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
250 સારીખડા રવજીભાઈ મધુભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
251 ખસીયા સોમીબેન પુંજાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
252 બાબરીયા લાભુબેન વાઘજીભાઈ મોટા લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
253 પરમાર લાલજીભાઈ મુળાભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
254 સાગઠીયા જયંતીભાઈ સોમાભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
255 પરમાર મનુભાઈ ધુડાભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
256 પરમાર જયંતીભાઈ રામાભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
257 જોગદીયા બાબુભાઈ દેસાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
258 સાગઠીયા ભાણાભાઈ કાળાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
259 સાગઠીયા સોમાભાઈ કરશનભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
260 જોગદીયા વિરજીભાઈ માધાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
261 ખસિયા માલુબેન ગભાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
262 જોગદીયા નિલેશ સોમાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
263 જોગદીયા રવજીભાઈ હાદાભાઈ દુધાળા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
264 જોગદીયા રામજીભાઈ ખીમજીભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
265 પરમાર રઘુભાઈ વાલાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
266 સોંધરવા ખીમજીભાઈ પીઠાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
267 સરવૈયા ટીકુભાઈ કાળાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
268 સોંદરવા પીઠાભાઈ છનાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
269 જોગદીયા છગનભાઈ હમીરભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
270 રાઠોડ જીતુભાઈ અરજણભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
271 પરમાર જીવાભાઈ અમરાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
272 પરમાર નાગજીભાઈ પીઠાભાઈ પાટી માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
273 જોગદીયા કનુભાઈ સોમાભાઈ નવી જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
274 જોગદીયા જયાબેન દિપકભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
275 પરમાર સોમાભાઈ જેઠાભાઈ કડીયાળી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
276 પરમાર માલાભાઈ કરમણભાઈ કડીયાળી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
277 પરમાર વિજયભાઈ કાળાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
278 બાબરીયા જયાબેન બાલુભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
279 જોગદીયા જીતુભાઈ સામતભાઈ જુની જીકાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
280 પરમાર ભગવાનભાઈ હામાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
281 બાબરીયા મમતાબેન દીલુભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
282 જોગદીયા સુરેશભાઈ મંગાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
283 સરવૈયા પાંચાભાઈ રાણાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
284 જોગદીયા ધનીબેન નાનજીભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
285 વિંજુડા હરેશભાઈ દેવાતભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
286 બાંભણીયા કમળાબેન મનુભાઈ લોઠપુર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
287 નાગર જયંતીભાઈ છનાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
288 પરમાર હિરાભાઈ પીઠાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
289 પુરાણી કિશનદાસ મોહનદાસ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
290 નાથ માધુનાથ મંગળનાથ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
291 જોગદીયા ગોવિંદભાઈ બાવભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
292 રાઠોડ લાખુબેન ખોડાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
293 દાફડા કેશુભાઈ ખોડાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
294 જોગદીયા પાંચીબેન ભીમાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
295 જોગદીયા ગોવિંદભાઈ જેઠાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
296 મહિડા કેતનભાઈ સોમાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
297 મહિડા કાંતિભાઈ ગીગાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
298 મહિડા પ્રેમજીભાઈ ટપુભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
299 સરવૈયા રવજીભાઈ સનાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
300 જોગદીયા ભરતભાઈ મુળજીભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
301 જોગદીયા કાંતીભાઈ સોમાભાઈ લોર જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
302 સોંધરવા મેપાભાઈ આલાભાઈ ફાચરીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
303 જોગદીયા જીતેન્દ્રભાઈ દુદાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
304 પરમાર કરશનભાઈ દાનાભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
305 પરમાર ધનજીભાઈ જીવણભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
306 જોગદીયા પ્રેમજીભાઈ હાદાભાઈ હેમાળ જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
307 સરવૈયા રાઘવભાઈ રાણાભાઈ વડલી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
308 જોગદીયા ધર્મેશ નરેન્દ્રભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
309 જોગદીયા નિતીનભાઈ રામજીભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
310 જોગદીયા ભાણાભાઈ રામભાઈ ધોળાદ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
311 જોગદીયા પરેશભાઈ નાજાભાઈ ખાલસા કંથારીયા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
312 જોગદીયા કાનજીભાઈ મેપાભાઈ છેલણા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
313 જોગદીયા કાળુભાઈ દેસાભાઈ મોટા માણસા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
314 મહિડા મુળજીભાઈ મંગાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
315 મહિડા લાલજીભાઈ નારણભાઈ ભાડા જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
316 જોગદીયા જયશ્રીબેન સુરેશભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
317 જોગદીયા ખીમાભાઈ ડાયાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
318 જોગદીયા ભોજુભાઈ સોમાભાઈ નાગેશ્રી જાફરાબાદ ૨૦૧૯-૨૦
ક્રમ નામ ગામ તાલુકો
1 હેલૈયા ભરતભાઈ નારણભાઈ વડેરા અમરેલી
2 ઝાલા જયાબેન જેઠાભાઈ સરંભડા અમરેલી
3 સોંધરવા રમેશભાઈ મેપાભાઈ મોણપુર અમરેલી
4 પરમાર મેહુલકુમાર નનુભાઈ સાજીયાવદર અમરેલી
5 શેખા લીલાબેન મહેશભાઈ પીપળલગ અમરેલી
6 મકવાણા કાંતાબેન મનહરભાઈ જસવંતગઢ અમરેલી
7 પરમાર લાભુબેન અરજણભાઈ જસવંતગઢ અમરેલી
8 પરમાર મીઠાભાઈ નારણભાઈ જસવંતગઢ અમરેલી
9 ચૌહાણ હિંમતભાઈ ખોડાભાઈ મોટા આંકડીયા અમરેલી
10 મેરીયા જેઠાભાઈ ખોડાભાઈ મોટા ભંડારીયા અમરેલી
11 શેખા મુકેશકુમાર અમૃતલાલ પીપળલગ અમરેલી
12 રાઠોડ અમરાભાઈ રામજીભાઈ શેડુભાર અમરેલી
13 દાફડા ધીરૂભાઈ રામભાઈ સરંભડા અમરેલી
14 ગંગલ રમેશભાઈ પુંજાભાઈ રંગપુર અમરેલી
15 માધડ ગોવિંદભાઈ રામભાઈ નાના ભંડારીયા અમરેલી
16 મકવાણા લીલાબેન મનુભાઈ શેડુભાર અમરેલી
17 પઢીયાર જયસુખભાઈ બાલુભાઈ ખીજડીયા ખારી અમરેલી
18 માધડ રાઘવભાઈ મંગાભાઈ મોટા આંકડીયા અમરેલી
19 ચૌહાણ દલસુખભાઈ મોહનભાઈ મોટા આંકડીયા અમરેલી
20 સોલંકી લલિતભાઈ ગોવિંદભાઈ ભીંગરાડ લાઠી
21 ખુમાણ જયંતીભાઈ ડાયાભાઈ કેરાળા લાઠી
22 પરમાર રમીલાબેન નરશીભાઈ અડતાળા લાઠી
23 મિયાત્રા ખીમીબેન ગાંગાભાઈ શેખ પિપરીયા લાઠી
24 રાઠોડ ભીખાભાઈ લખમણભાઈ જરખીયા લાઠી
25 રાઠોડ ખીમદેબેન લખમણભાઈ જરખીયા લાઠી
26 બાબરીયા બાબુભાઈ કેશવભાઈ નાના કણકોટ લીલીયા
27 પરમાર બાબુભાઈ કાનજીભાઈ પાંચ તલાવડા લીલીયા
28 બોરીચા શૈલેશભાઈ લખમણભાઈ નાના રાજકોટ લીલીયા
29 ગોહીલ વસંતભાઈ રામભાઈ સનાળીયા લીલીયા
30 બગડા મનસુખભાઈ હરજીભાઈ ગોઢાવદર લીલીયા
31 સોંધરવા પ્રવિણભાઈ દેસાભાઈ બોડીયા લીલીયા
32 હેલૈયા પ્રવિણભાઈ ઉગાભાઈ ક્રાંકચ લીલીયા
33 ભાસ્કર કલ્યાણભાઈ ખોડાભાઈ હરીપર લીલીયા
34 બગડા મેહુલભાઈ માધાભાઈ પુંજાપાદર લીલીયા
35 પરમાર શાંતીભાઈ વાઘાભાઈ સલડી લીલીયા
36 મારૂ મુકેશભાઈ બચુભાઈ સુખપર બાબરા
37 મારૂ રમેશભાઈ ગોવિંદભાઈ સુખપર બાબરા
38 મારુ ભરતભાઈ રાણાભાઈ ધરાઈ બાબરા
39 રાઠોડ હસમુખભાઈ ડાયાભાઈ ધરાઈ બાબરા
40 ચાવડા મોહનભાઈ આલાભાઈ લોનકોટડા બાબરા
41 દાફડા ખોડાભાઈ હમીરભાઈ મોટા દેવળીયા બાબરા
42 રાઠોડ પ્રેમજીભાઈ સનાભાઈ ધરાઈ બાબરા
43 રાઠોડ હસમુખભાઈ મંગાભાઈ ધરાઈ બાબરા
44 રાઠોડ શૈલેશભાઈ હમીરભાઈ ધરાઈ બાબરા
45 રાઠોડ રાહુલભાઈ મનુભાઈ ધરાઈ બાબરા
46 મારૂ દિનેશભાઈ નાથાભાઈ ધરાઈ બાબરા
47 કામળીયા નાનુબેન કરશનભાઈ બળેલ પીપળીયા બાબરા
48 પરમાર હરેશભાઈ બીજલભાઈ ગળકોટડી બાબરા
49 રાઠોડ મહેશભાઈ ભીખાભાઈ ચરખા બાબરા
50 રાઠોડ કીશોરકુમાર ભીખાભાઈ ચરખા બાબરા
51 સોલંકી હસમુખભાઈ ખોડાભાઈ ખીજડીયા કોટડા બાબરા
52 પરમાર કમલેશભાઈ ભીમાભાઈ ગળકોટડી બાબરા
53 દાફડા ભાણાભાઈ સોમાભાઈ કુબડા ધારી
54 રાઠોડ કીરણબેન કાળુભાઈ મીઠાપુર નક્કી ધારી
55 દાફડા વાલજીભાઈ ખોડાભાઈ વાઘવડી ધારી
56 દાફડા ભદ્રેશ હિંમતભાઈ વેકરીયાપરા ધારી
57 પરમાર વાલાભાઈ અરજણભાઈ કણેર ધારી
58 ચાવડા દિનેશભાઈ પાંચાભાઈ મોરઝર ધારી
59 બોરીચા બાબુભાઈ જગુભાઈ બોરડી ધારી
60 બોરીચા ભરતભાઈ હાદાભાઈ બોરડી ધારી
61 વાળા અલાભાઈ સોમાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા
62 પરમાર ભરતભાઈ નાનજીભાઈ ખારી બગસરા
63 વાળા કરશનભાઈ દેશાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા
64 સરવૈયા ભુટાભાઈ ભાયાભાઈ કાગદડી બગસરા
65 વાણીયા અશોકભાઈ બધાભાઈ સમઢીયાળા બગસરા
66 ખીમસુરીયા મહેશભાઈ અરજણભાઈ હાલરીયા બગસરા
67 ખીમસુરીયા ડાયાભાઈ પુંજાભાઈ કાગદડી બગસરા
68 પરમાર જગદીશભાઈ સવજીભાઈ હામાપુર બગસરા
69 વાળા બાબુભાઈ સોમાભાઈ નવી હળીયાદ બગસરા
70 બગડા નાથાભાઈ દાનાભાઈ હાલરીયા બગસરા
71 વાઘેલા બાબુભાઈ ઉગાભાઈ હાલરીયા બગસરા
72 ખીમસુરીયા જયાબેન અરજણભાઈ હાલરીયા બગસરા
73 ખીમસુરીયા ભાણજીભાઈ ગીગાભાઈ હાલરીયા બગસરા
74 ખીમસુરીયા દેવજીભાઈ ગીગાભાઈ હાલરીયા બગસરા
75 રાઠોડ નાનજીભાઈ લખમણભાઈ ઘંટીયાણ બગસરા
76 મકવાણા જગદીશ ભીખાલાલ નવા ઝાંઝરીયા બગસરા
77 બાબરીયા કનુભાઈ જીવાભાઈ ઉચૈયા રાજુલા
78 રાઠોડ ચંદાબેન જીતુભાઈ ચારોડીયા રાજુલા
79 સોલા હરેશભાઈ ભીખાભાઈ જોલાપર રાજુલા
80 વાળા ધીરજલાલ પીઠાભાઈ માંડળ રાજુલા
81 બગડા પ્રવિણભાઈ વાલજીભાઈ નવા આગરીયા રાજુલા
82 ખસીયા પ્રવિણભાઈ ભોળાભાઈ રામપરા-૨ રાજુલા
83 બાબરીયા કીશોરકુમાર માધાભાઈ હીંડોરણા રાજુલા
84 સોલા જીવરાજભાઈ ભીખાભાઈ જોલાપર રાજુલા
85 રાઠોડ હસમુખભાઈ વિરજીભાઈ માંડળ રાજુલા
86 જેઠવા ભુપતભાઈ ગોવિંદભાઈ ખડાધાર ખાંભા
87 પરમાર જયસુખભાઈ કાન્તીભાઈ જુના માલકનેસ ખાંભા
88 ધાખડા પ્રવિણભાઈ માલાભાઈ રાયડી ખાંભા
89 વાઘેલા ધનજીભાઈ કાળાભાઈ દેતડ સાવરકુંડલા
90 વાળા દકુભાઈ મુળાભાઈ મેરીયાણા સાવરકુંડલા
91 વાળા મેઘજીભાઈ રૂપાભાઈ ભંમર સાવરકુંડલા
92 મારૂ રામજીભાઈ વાઘજીભાઈ બગોયા સાવરકુંડલા
93 બગડા શિલ્પાબેન શામજીભાઈ શેલણા સાવરકુંડલા
94 હેલૈયા વિરજીભાઈ રાજાભાઈ જાબાળ સાવરકુંડલા
95 હેલૈયા દિપકકુમાર વિરજીભાઈ જાબાળ સાવરકુંડલા
96 જાદવ કમળાબેન ચંદુભાઈ ભુખલી સાંથળી કુંકાવાવ
97 બગડા ભીખાભાઈ હકાભાઈ ખાન ખીજડીયા કુંકાવાવ
98 સોંદરવા અનિલભાઈ ડાયાભાઈ દેવળકી કુંકાવાવ
99 દાફડા પાલજીભાઈ ભીખાભાઈ ભાયાવદર કુંકાવાવ
100 રાખસીયા બધાભાઈ કાળાભાઈ અરજણસુખ કુંકાવાવ
101 ચાવડા અરજણભાઈ રૂડાભાઈ લુણીધાર કુંકાવાવ
102 માધડ ચંપાબેન વિરાભાઈ કોલડા કુંકાવાવ
103 ચાવડા રૂડીબેન સોમાભાઈ અમરાપુર કુંકાવાવ
104 સોલંકી હરેશભાઈ પાલાભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ
105 સોલંકી રવજીભાઈ કાનાભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ
106 સોંધરવા મંજુલાબેન મનસુખભાઈ કોલડા કુંકાવાવ
107 સાગઠીયા રામજીભાઈ ચકુભાઈ હનુમાન ખીજડીયા કુંકાવાવ
108 મારૂ જયસુખભાઈ જીવાભાઈ બરવાળા બાવીશી કુંકાવાવ
109 મકવાણા દેવાભાઈ રાણાભાઈ મોરવાડા કુંકાવાવ
110 પરમાર હસમુખભાઈ કાળુભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ
111 મકવાણા જગદીશભાઈ જીવણભાઈ વડીયા કુંકાવાવ
112 ચૌહાણ રામજીભાઈ ઉકાભાઈ મોટા ઉજળા કુંકાવાવ
113 ચૌહાણ જગદીશભાઈ સોમાભાઈ તાલાળી કુંકાવાવ
114 મકવાણા મણીબેન સોમાભાઈ મોરવાડા કુંકાવાવ
115 મકવાણા રાજેશભાઈ નાનજીભાઈ મોરવાડા કુંકાવાવ
116 સોલંકી ચંપાબેન કડવાભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ
117 પરમાર ગેલાભાઈ માણંદભાઈ જંગર કુંકાવાવ
118 પરમાર મુકેશભાઈ આલાભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ
119 સોલંકી કરશનભાઈ નારણભાઈ જીથુડી કુંકાવાવ
120 પરમાર મનુભાઈ સાજણભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ
121 ગળસર દેવજીભાઈ કાળાભાઈ ભાડા જાફરાબાદ
122 પરમાર વિમળાબેન શૈલેષભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ
123 મારૂ કનુભાઈ કેશુભાઈ વાંઢ જાફરાબાદ
124 બાબરીયા કનુભાઈ જીવાભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ
125 પરમાર દેવુબેન વશરામભાઈ ટીંબી જાફરાબાદ