×

કર્મચારીની નિવૃત્તિ

સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ નાયબ ચિટનીશ, મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ),વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઈન્સપેકટર, તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર કલાર્ક, ડ્રાઈવર, પટાવાળા સંવર્ગના વર્ગ-૩ કર્મચારીઓની વય મર્યાદા પ૮-વર્ષ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની વયમર્યાદા ૬૦-વર્ષ મુજબ કર્મચારીઓને વય નિવૃત્ત કરવાના હુકમો કરવામાં આવે છે.તેમજ કોઈ કર્મચારી સ્વૈસ્છિક નિવૃત્ત થવા ઈચ્છતા હોય તો તેઓને નિયમાનુસાર કાર્યવાહી કરી સ્વૈસ્છિક નિવૃત્ત કરવાની કામગીરી પણ આ શાખા ઘ્વારા કરવામાં આવે છે.