×

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ:- કુટુંબ કલ્‍યાણ (આરોગ્‍યશાખા)
શાખાનું સરનામુ:- સિવિલ હોસ્‍પ્‍ટલ કંપાઉન્‍ડ, અમરેલી
જિલ્‍લો અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો. જી.સી.પટેલ
ફોન નંબર:- ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧
નંબર (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

ક્રમ નંબર અઘિકારી/કર્મચારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરીનાં) અઘિકારી/કર્મચારીનો સંર્પક નંબર (મોબાઇલ)
ડો.જયેશ હરીભાઇ .પટેલ એ.ડી.એચ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૯૭) ૯૦૯૯૦૮૬૨૬૨
ડો.અરૂણકુમાર નાગદેભાઇ સિંગ ઇ.એમ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૯૬૦) ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
ડો.રાઘાક્રષ્ણ કે. જાટ કયુ.એમ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭
શ્રી અશ્વિનકુમાર ભાદાભાઇ બાળઘા વહીવટી અઘિકારી ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૪૯૧
શ્રી વૃજલાલ મનજીભાઇ લુણાગરીયા વહીવટી અઘિકારી ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૭૮૯૬૭૫૮૭
શ્રી જી.જે.જોષી સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૯૨૨૦૮૩૫
શ્રી એન.બી.ચૌહાણ સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૮૧૨૮૧૮૭૫૯૯
શ્રી એમ.કે.બગડા શા.આ.મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૦૯૯૦૯૪૮૮૭
શ્રી કે.સી..રાવળ શા.આ.મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૭૦૩૦૨૮૫
૧૦ શ્રી કે.પી.શુકલ આકડા મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૮૨૫૫૨૨૬૨૪
૧૧ શ્રી કે.બી.કુબાવત સંશોઘન મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૭૯૭૧૬૯૫૪
૧૨ શ્રી એ.એફ.લેઉવા પેરા મે.આસી. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૩૧૯
૧૩ શ્રી શૈલેષભાઇ દેવરાજભાઇ સાકરીયા સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૭૯૦૭૪૦૫૧
૧૪ શ્રી એસ.સી.મહેતા. સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૮૯૩૦૮૫૯
૧૫ શ્રીમીતી દિનાબેન દિનેશભાઇ ત્રીવેદી સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૭૦૨૨૧૨૪
૧૬ શ્રી દિલી૫ભાઇ પ્રભુલાલ પંડયા સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૬૯૭૧૬૮૮
૧૭ શ્રી મહેન્દ્રકુમાર લાલજીભાઇ ચાવડા ફાર્માસીસ્ટ ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૩૨૯
૧૮ શ્રી અમરબેન કરશનભાઇ માઘડ પટાવાળા ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૧૩૨૮૧૮૩૫