×

રસીકરણ

માર્ચ-૨૦૧3 અંતિત

ક્રમ વિગત લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકાવારી

બી.સી.જી.

૩૭૨૭૩

૩૩૮૬૯

૯૧.૦૦

ડી.પી.ટી.

૩૫૩૪૦

૩૪૧૫૨

૯૭.૦૦

પોલિયો

૩૫૩૪૦

૩૪૮૨૯

૯૯.૦૦

ઓરી

૩૫૩૪૦

૩૩૮૧૦

૯૬.૦૦

ટી.ટી.મધર

૪૧૦૦૦

૩૬૭૪૪

૯૦.૦૦

ડી.ટી. પ વર્ષ

૩૪૮૪૫

૨૯૬૩૩

૮૫.૦૦

ટી.ટી. ૧૦ વર્ષ

૩૩૬૬૧

૩૧૦૩૯

૯૨.૦૦

ટી.ટી. ૧૬ વર્ષ

૩૨૧૧૨

૩૦૪૨૬

૯૫.૦૦

વિટામીન -""એ""" પ્રથમ ડોઝ

૩૫૩૪૦

૩૨૪૭૩

૯૨.૦૦

૧૦

વિટામીન -""એ""" બીજો ડોઝ

૩૫૩૪૦

૧૩૮૨૧

-

૧૧

આયર્ન ફોલીક ટેબ. "" માતા"" "" માતા""

૪૧૦૦૦

૧૯૦૮૦

-

૧૨

ડી.પી.ટી. બુસ્ટર

૩૫૩૪૦

૩૨૪૩૨

૯૨.૦૦

૧૩

પોલિયો બુસ્ટર

૩૫૩૪૦

૩૨૫૭૭

૯૨.૦૦