×

સં૫ર્ક માહિતી

સંકલિત બાળવિકાસ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

અ.નં વહીવટી અધિકારી શ્રી/કર્મચારી નું નામ હોદ્દો ફોન નં(કચેરી) મોબાઈલ નંબર
મનીષાબેન બી.બારોટ પ્રોગ્રામ ઓફિસર ૦૨૭૯૨ ૨૩૧૩૨૬ ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૪
ભાવેશભાઈ એ.ભાલીયા આંકડા મદદનીશ ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૮
અસ્મીતાબેન પી.પટેલ પ્રોગ્રામ આસી. ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૫
રાધિકાબેન પંડ્યા પ્રોગ્રામ આસી. ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૬
અર્ચનાબેન કે.ખીમસુરીયા જુનિયર ક્લાર્ક ૬૩૫૯૯૨૩૭૨૨