×

સં૫ર્ક માહિતી

ક્રમ કચેરીનુ નામ અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદો કચેરી ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર

સિંચાઇ શાખા

શ્રી એસ.ઓ.પાડવી કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪ ૯૪૨૭૪ ૬૦૦૦૯
શ્રી એમ. એસ. જુજારા મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪ ૭૯૯૦૫ ૮૨૪૯૮
શ્રી એસ.બી.ડાંગર અધિક મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૬૪ ૯૯૦૯૨ ૯૬૬૭૮
શ્રી એમ.બી.ભટ્ટી સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦ ૯૪૨૮૭ ૯૮૭૩૮
કુ.શ્રી એ.એસ.સોલંકી જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦ ૭૦૧૬૫ ૨૩૭૯૬
શ્રી સી.એમ.નાડોદા જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨ ૭૬૦૦૪ ૨૬૧૨૬
"અમરેલી સિંચાઇ પેટા વિભાગ અમરેલી-બગસરા-કુંકાવાવ" શ્રી એમ.વી.હડીયા ઇન્ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૨૯ ૯૭૨૨૦ ૧૭૬૧૩
શ્રી કે.એમ.બોરીચા મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦ ૯૩૨૭૩ ૩૦૨૨૫
શ્રી આર.બી.હિંગુ ઇન્ચા.સિનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪ ૯૪૨૮૭ ૯૮૦૮૭
૧૦ "લીલીયા સિંચાઇ પેટા વિભાગ લીલીયા-લાઠી-બાબરા" શ્રી કે.વી.લેઉવા પટ્ટાવાળા ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪ ૦૨૭૯૨-૨૨૪૮૦૦
૧૧ શ્રી જે.પી.મકવાણા મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪ ૯૪૯૯૮ ૦૧૪૬૬
૧૨ શ્રી એચ.ડી.જોષી જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯ ૯૦૯૯૬ ૮૫૧૨૧
૧૩ શ્રી કે.એસ.પાથર ડ્રાઇવર ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯ ૯૪૨૮૭ ૦૭૦૮૫
૧૪ શ્રીમતી કે.એમ.ગોહીલ પટ્ટાવાળા ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯ ૦૨૭૯૩-૨૩૭૫૯૨
૧૫ સાવરકુંડલા સિંચાઇ પેટા વિભાગ શ્રી એસ.આર. કાતરીયા નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦ ૯૪૨૯૯ ૭૬૪૭૬
૧૬ શ્રી એમ.બી.કાતરીયા મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦ ૭૨૨૬૦ ૨૬૧૪૯
૧૭ શ્રી એમ.વી.હડીયા મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦ ૯૭૨૨૦ ૧૭૬૧૩
૧૮ શ્રી વી.આર.ડાંગર જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦ ૭૨૮૪૯ ૨૯૧૩૦
૧૯ શ્રી યુ.પી.ખુમાણ પટ્ટાવાળા ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦ ૦૨૮૪૫-૨૨૪૬૩૦
૨૦ "ખાંભા સિંચાઇ પેટા વિભાગ ખાંભા-ધારી" શ્રી આર.એન.કાથડ ઇન્ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪ ૯૬૬૨૦ ૧૮૬૦૪
૨૧ શ્રી આઇ.એન. દાણીધારીયા ડ્રાઇવર ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪ ૯૯૯૮૬ ૫૧૩૩૧
૨૨ શ્રી બી.એલ.રાઠોડ પટ્ટાવાળા ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪ ૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૨૪
૨૩ "રાજુલા સિંચાઇ પેટા વિભાગ રાજુલા-જાફરાબાદ" શ્રી કે.એન.પટેલ ઇન્ચા.નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯ ૯૫૩૭૫ ૦૭૪૫૦
૨૪ શ્રી યુ.કે.કલસરીયા મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯ ૭૯૮૪૬ ૩૧૧૬૪
૨૫ શ્રી બી.એલ. વાડદોરીયા અધિક મદદનીશ ઇજનેર ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯ ૯૪૨૬૪ ૮૪૫૩૫
૨૬ શ્રી એચ.આર.ચૌધરી જુનિયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૪-૨૨૨૧૨૯ ૭૦૧૬૦ ૯૮૦૩૨