×

સંપર્ક ની માહિતી

અ.નં. વહિવટી અધિકારીશ્રી /કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઈલ નંબર
શ્રી ડો.એ.કે.સીંગ જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી- અમરેલી ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
શ્રીમતી ડી.સી.ત્રિવેદી લેબ.ટેક. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૮૨૫૩૮૬૫૭૬
શ્રીમતી એસ.આર.રાડીયા લેબ.ટેક. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૪૨૭૯૩૬૭૯૧
શ્રી જે.જે.વંડ્રા લેબ.ટેક. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૪૨૭૫૫૫૨૧૭
શ્રી જે.બી.વ્યાસ લેબ.ટેક. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૪૨૬૨૬૪૪૬૮
શ્રી પી.એફ.બુંહા એમ.પી.એચ.એસ. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૭૫૬૭૯૯૧૭૫૮
શ્રી જે.કે.રાજ્યગુરૂ એમ.પી.એચ.એસ. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૪૨૭૭૪૪૫૬૦
કું.એસ.એચ.વાઘેલા સિનીયર ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૮૫૧૧૭૪૫૪૯૭
શ્રી સી.આર.થળેસા પટ્ટાવાળા ૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૭૦૬૯૬૮૦૮૨૭