×

નજીકની શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

  •   જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન, અમરેલી
  •   સર્વ શિક્ષા અભિયાન કચેરી, અમરેલી.
  •   નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિ, અમરેલી.
  •   બી. આર. સી. ભવનો - ૧૧ (તાલુકા દીઠ-૧)