×

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ:- પંચાયત શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ:- પંચાયત શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી એસ.જે.પંડ્યા ના.જિ.વિ.અધિ. (વિકાસ)
ફોન નંબર:- ૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૮૯૮૦૦૩૫૦૪૫
અ.નં. વહિવટી અધિકારી/કર્મચારીશ્રીનુ નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.જે.પંડ્યા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ઇ/ચા ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૦૯ ૮૯૮૦૦ ૩૫૦૪૫
શ્રી કે.સી.પરીખ નાયબ ચિટનીશ ૮૩૨૦૧ ૭૫૭૫૨
શ્રી બી.પી નદાણીયા નાયબ ચિટનીશ ૯૪૨૭૧ ૦૮૦૬૬
શ્રી બી.એસ.ચૌઘરી સીનીયર ક્લાર્ક ૯૯૭૯૨ ૫૦૩૧૩
શ્રી એ.વી.ચૌધરી સીનીયર ક્લાર્ક ૯૭૩૭૭ ૬૮૧૯૨
શ્રી ડી.પી.સૈતવાલ જુનિયર ક્લાર્ક ૯૪૦૮૬ ૨૩૨૨૨