×

પ્રસ્‍તાવના

અમરેલી જિલ્લો -૧૧ તાલુકાઓમાં વહેચાયેલો છે, જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા પંચાયત તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા પંચાયત અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ ગ્રામ પંચાયત તા.૦૧-૦૪-૧૯૬૩ થી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. રાજય કક્ષાએ વિકાસ કમિશ્નર, જિલ્લા કક્ષાએ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી/નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી, તાલુકા કક્ષાએ તાલુકા વિકાસ અધિકારી અને ગ્રામ્ય કક્ષાએ તલાટી કમ મંત્રી જિલ્લા/તાલુકા/ગ્રામ પંચાયતોમાં લોકોના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધીઓના નિયંત્રણ અને દેખરેખ હેઠળ જ કામગીરી થાય છે.

ઉપરાંત ગ્રામ સભાઓના આયોજન દ્વારા લોકોની ભાગીદારી સુનિશ્ચિત કરી યોજનાઓનુ અમલીકરણ કરવામાં આવે છે. સરકારશ્રીની વિવિધ યોજનાઓ ના અમલીકરણ માટે પણ શિબિરો, બેઠકો, સંમેલનો યોત્ત્ લોકોના મંતવ્યો/અભિપ્રાયો અને સહયોગ દ્વારા કામો કરવામા આવે છે. જિલ્લા પંચાયત, તાલુકા પંચાયત તથા ગ્રામ પંચાયતના પદાધિકારીઓ સામેની ફરિયાદ વિગેરે તપાસ અંગેની કામગીરી, જિલ્લા પંચાયતની સામાન્ય સભા, કારોબારી સભા તથા અન્ય સમિતિઓની કામગીરી કર્મચારીઓ દ્વારા સમયસર કામનો અને લોકોના પ્રશ્નોનો નિકાલ લાવી લોકોને પડતી મુશ્કેલીઓ દૂર કરવી અને ત્રણેય સ્તરની પંચાયતો સ્વશાસનના એકમો તરીકે કામ કરી ગ્રામ્ય પ્રજાનુ ત્ત્વનસ્તર ઉંચુ લાવવું જાહેર તંત્રની અસરકારકતા અને કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે લોકો પોતાની મુશ્કેલીઓ અને ફરીયાદો તથા યોજનાની અમલવારીમાં થતી ગેરરીતીઓ અંગે ત્રણેય સ્તરે સર્તકતા રાખી રજૂઆત કરે અને કામોમાં સહભાગી થઈ વધુ સારા અમલીકરણ માટે સૂચનો આપે તેવી અપેક્ષા છે.