×

વસ્‍તી વિષયક આંકડા

વિસ્તાર અને વસતિ

હાલ માં થયેલી વસ્તી ગણતરી- ૨૦૧૧ના પરિણામો મુજબ અમરેલી જીલ્લાની વસ્તી-૧૫૧૪૧૯૦ છે.
વસ્તી ગીચતા- 204 (દર ચો. કી.મી)

 • ૨૦૧૧ ની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે તાલુકાવાર વસતિ અને વસતિની ગીચતા
  ક્રમ જિલ્લા / તાલુકાના નામ કુલવસતિ ગ્રામ્યવસતિ શહેરી વસતિ
  કુલ પુરષો સ્ત્રીઓ કુલ પુરષો સ્ત્રીઓ કુલ પુરષો સ્ત્રીઓ
  જિલ્લાનુ કુલ ૧૫૧૪૧૯૦ ૭૭૧૦૪૯ ૭૪૩૧૪૧ ૧૧૨૭૫૫૫ ૫૭૨૫૫૪ ૫૫૫૦૦૧ ૩૮૬૬૩૫ ૧૯૮૪૯૫ ૧૮૮૧૪૦
  કુંકાવાવ ૯૯૭૯૪ ૫૦૪૩૮ ૪૯૩૫૬ ૯૯૭૯૪ ૫૦૪૩૮ ૪૯૩૫૬
  બાબરા ૧૪૦૫૨૧ ૭૧૯૨૩ ૬૮૫૯૮ ૧૧૫૨૫૧ ૫૮૭૧૫ ૫૬૫૩૬ ૨૫૨૭૦ ૧૩૨૦૮ ૧૨૦૬૨
  લાઠી ૧૩૨૯૧૪ ૬૭૬૫૪ ૬૫૨૬૦ ૯૫૧૨૭ ૪૮૦૬૪ ૪૭૦૬૩ ૩૭૭૮૭ ૧૯૫૯૦ ૧૮૧૯૭
  લીલીયા ૬૦૪૨૩ ૩૦૫૨૦ ૨૯૯૦૩ ૫૦૦૬૪ ૨૫૩૪૬ ૨૪૭૧૮ ૧૦૩૫૯ ૫૧૭૪ ૫૧૮૫
  અમરેલી ૨૪૧૨૭૯ ૧૨૨૮૯૩ ૧૧૮૩૮૬ ૧૨૩૩૧૨ ૬૨૯૯૧ ૬૦૩૨૧ ૧૧૭૯૬૭ ૫૯૯૦૨ ૫૮૦૬૫
  બગસરા ૮૩૦૫૪ ૪૨૪૬૯ ૪૦૫૮૫ ૪૮૫૩૩ ૨૪૪૧૯ ૨૪૧૧૪ ૩૪૫૨૧ ૧૮૦૫૦ ૧૬૪૭૧
  ઘારી ૧૩૯૮૦૭ ૭૧૨૮૧ ૬૮૫૨૬ ૧૨૩૦૮૬ ૬૨૭૨૦ ૬૦૩૬૬ ૧૬૭૨૧ ૮૫૬૧ ૮૧૬૦
  સાવરકુંડલા ૨૩૯૨૭૨ ૧૨૧૯૬૫ ૧૧૭૩૦૭ ૧૬૦૯૧૮ ૮૧૩૭૯ ૭૯૫૩૯ ૭૮૩૫૪ ૪૦૫૮૬ ૩૭૭૬૮
  ખાંભા ૯૩૪૩૧ ૪૭૨૧૪ ૪૬૨૧૭ ૯૩૪૩૧ ૪૭૨૧૪ ૪૬૨૧૭
  ૧૦ જાફરાબાદ ૧૦૮૦૦૨ ૫૫૨૩૮ ૫૨૭૬૪ ૮૦૮૩૫ ૪૧૫૦૧ ૩૯૩૩૪ ૨૭૧૬૭ ૧૩૭૩૭ ૧૩૪૩૦
  ૧૧ રાજુલા ૧૭૫૬૯૩ ૮૯૪૫૪ ૮૬૨૩૯ ૧૩૭૨૦૪ ૬૯૭૬૭ ૬૭૪૩૭ ૩૮૪૮૯ ૧૯૬૮૭ ૧૮૮૦૨
 • ૨૦૧૧ની વસતિ જૂથ મુજબ શહેરોનું વર્ગીકરણ
  અ.નં. વસતિના કદ પ્રમાણે જૂથ નગર/શહેરો સમૂહોની સંખ્યા કુલ નગર/શહેરોની સંખ્યા સાથેની ટકાવારી શહેરની વસતિ (૦૦૦ માં) કુલ શહેરી વસતિ સાથેની ટકાવારી
  તમામ કદના ૧૦ ૧૦૦ ૩૮૭ ૧૦૦
  ૧,૦૦,૦૦૦ કે તેથી વધુ ૧૦ ૧૧૮ ૩૦.૫૪
  ૫૦,૦૦૦ - ૯૯,૯૯૯ ૧૦ ૭૮ ૨૦.૧૯
  ૨૦,૦૦૦ - ૪૯,૯૯૯ ૫૦ ૧૪૭ ૩૮.૦૪
  ૧૦,૦૦૦ - ૧૯,૯૯૯ ૩૦ ૪૪ ૧૧.૩૯
  ૫,૦૦૦ - ૯,૯૯૯ ૦.૦૦
 • ૨૦૧૧ની વસતિનું ગ્રામ્ય/શહેરી અને જાતિ પ્રમાણે વર્ગીકરણ
  અ.નં. તાલુકાનું નામ કુલ દર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા
  પુરૂષ સ્ત્રી કુલ
  અમરેલી ૧૨૨૮૯૩ ૧૧૮૩૮૬ ૨૪૧૨૭૯ ૯૬૩
  બાબરા ૫૦૪૩૮ ૪૯૩૫૬ ૯૯૭૯૪ ૯૫૪
  લાઠી ૬૭૬૫૪ ૬૫૨૬૦ ૧૩૨૯૧૪ ૯૬૫
  લીલીયા ૩૦૫૨૦ ૨૯૯૦૩ ૬૦૪૨૩ ૯૮૦
  ધારી ૭૧૨૮૧ ૬૮૫૨૬ ૧૩૯૮૦૭ ૯૬૧
  કુંકાવાવ ૫૦૪૩૮ ૪૯૩૫૬ ૯૯૭૯૪ ૯૭૯
  બગસરા ૪૨૪૬૯ ૪૦૫૮૫ ૮૩૦૫૪ ૯૫૬
  ખાંભા ૪૭૨૧૪ ૪૬૨૧૭ ૯૩૪૩૧ ૯૭૯
  રાજુલા ૮૯૪૫૪ ૮૬૨૩૯ ૧૭૫૬૯૩ ૯૬૪
  ૧૦ જાફરાબાદ ૫૫૨૩૮ ૫૨૭૬૪ ૧૦૮૦૦૨ ૯૫૫
  ૧૧ સાવરકુંડલા ૧૨૧૯૬૫ ૧૧૭૩૦૭ ૧૩૯૨૭૨ ૯૬૨
  કુલ ૭૭૧૦૪૯ ૭૪૩૧૪૧ ૧૪૧૪૧૯૦ ૯૬૪ -