×

પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર

અ.નં.

નામ

હોદ્દો

એસ.ટી.ડી.કોડ ફોન નંબર કચેરી/ધર

સરનામું

ડો.રાજીવકુમાર સિંહા

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૮

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, અમરેલી

ડો.આર.આર મકવાણા

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૦

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, લાઠી

ડો.આર.આર મકવાણા

ઇ.ચા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૦

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, લીલીયા

ડો.બી.એન. દેશાણી

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૯

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી,બાબરા

ડો.શરદકુમાર પાલીવાલ

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૧

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, બગસરા

ડો.શરદકુમાર પાલીવાલ

ઇ.ચા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૧

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, કુકાવાવ

ડો. બી. વી. કલસરીયા

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૩

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી,ધારી

ડો. બી. વી. કલસરીયા

ઇ.ચા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૩

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી,ખાભા

ડો.શીવરામ મીના

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૬૩૨

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, સાવરકુંડલા

૧૦

ડો.ડી.ડી.ગોહીલ

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૨

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, રાજુલા

૧૧

ડો.ડી.ડી.ગોહીલ

ઇ.ચા તાલુકા હેલ્થ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૧૨

તાલુકા હેલ્થ ઓફીસરશ્રીની કચેરી, જાફરાબાદ

૧૨

ડો નિરવ આર.કાચા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૨-૨૮૬૦૪૬

પ્રા.આ.કે. મોટાઆંકડીયા, તા.અમરેલી

૧૩

વૈધ હેતલબેન કુબાવત

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૨-૨૮૪૦૬૬

પ્રા.આ.કે.શેડુભાર, તા.અમરેલી

૧૪

ડો. કેતન બાલધા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૨-૨૭૭૦૮૬

પ્રા.આ.કે.વાંકીયા, તા.અમરેલી

૧૫

વૈધ એસ.જે.રાબડીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૨-૨૭૧૦૪૬

પ્રા.આ.કે.-જાળીયા, તા.અમરેલી

૧૬

વૈધ કિરણબેન શેલડીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૪૨

પ્રા.આ.કે.-વાંકીયા, તા.અમરેલી

૧૭

ડો.વી.જે.અગ્રાવત

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૧-૨૭૭૮૯૧

પ્રા.આ.કે.-કોટડાપીઠા, તા.બાબરા

૧૮

વૈધ એ.પી.ઠાકર

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૧-૨૭૬૩૦૩

પ્રા.આ.કે.-દેવળીયા, તા.બાબરા

૧૯

ડો.બી.જી.તાંગડીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૧-૨૭૭૮૯૧

પ્રા.આ.કે.-ખંભાળા , તા.બાબરા

૨૦

ડો.એચ.એમ. તળાવીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૬-૨૮૩૦૩૧

પ્રા.આ.કે.-અનીડા, તા.કુંકાવાવ

૨૧

ડો. વાય.બી. મોરબીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૬-૨૮૧૧૨૦

પ્રા.આ.કે.-જુનીહળીયાદ તા.બગસરા

૨૨

વૈધ.એમ.એમ. ગો’ડલીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૬-૨૮૧૨૧૯

પ્રા.આ.કે.-માવજીંજવા, તા.બગસરા

૨૩

વૈધ.દેવેન વાય. વ્‍યાસ

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૬-૨૪૭૧૯૫

પ્રા.આ.કે.-દેવગામ, તા.કુંકાવાવ

૨૪

વૈઘ કે.આર. ઠકકર

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૨-૨૮૬૨૪૬

પ્રા.આ.કે.-લુણીધાર, તા.કુંકાવાવ

૨૫

વૈધ.કિષ્નાબેન.જી.પોલરા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૭-૨૭૪૭૪૧

પ્રા.આ.કે.-ગોપાલગ્રામ, તા.ધારી

૨૬

વૈધ. જે.ટી.બોરીચા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૭-૨૮૮૪૧૧

પ્રા.આ.કે.-દલખાણીયા, તા.ધારી

૨૭

વૈદ્ય યુ. એમ. વાઘોડીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૭-૨૮૬૭૧૪

પ્રા.આ.કે.-જીરા, તા.ધારી

૨૮

વૈધ.એન.આર.ધડુક

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૭-૨૩૭૪૪૭

પ્રા.આ.કે.-ભાડેર, તા.ધારી

૨૯

વૈધ કે. ડી. યાદવ

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૭-૨૬૦૬૩૭

પ્રા.આ.કે.-ખડાધાર, તા.ખાંભા

૩૦

વૈધ. આર. યુ. મહેતા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૭-૨૭૩૩૨૭

પ્રા.આ.કે.-સમઢીયાળા, તા.ખાંભા

૩૧

વૈધ. જે. બી. ગોહીલ

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૪-૨૭૧૧૬૮

પ્રા.આ.કે.-ડેડાણ, તા.ખાંભા

૩૨

વૈધ અલ્પાબેન ઠકકર

મેડીકલ ઓફીસર

૯૭૨૭૨૩૩૪૩

પ્રા.આ.કે.-મતીરાળા, તા.લાઠી

૩૩

વૈધ એચ.એસ.ગળથીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૪૪

પ્રા.આ.કે.-આંસોદર, તા.લાઠી

૩૪

ડો.મુકેશસીંહ

મેડીકલ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૪૫

પ્રા.આ.કે.-ચાવંડ, તા.લાઠી

૩૫

વૈધ વિપુલભાઇ લીંબાણી

મેડીકલ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૪૬

પ્રા.આ.કે.-ક્રાંકચ, તા.લીલીયા

૩૬

વૈધ.પી.એમ.મોડક

મેડીકલ ઓફીસર

૯૭૨૭૭૨૩૩૪૭

પ્રા.આ.કે.-ગુંદરણ, તા.લીલીયા

૩૭

વૈધ શીતલબેન રાઠોડ

મેડીકલ ઓફીસર

૯૬૮૭૬૯૬૨૮૫

પ્રા.આ.કે.-ઝરખીયા, તા.લાઠી

૩૮

વૈધ.એન.કે.વ્યાસ

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૪-૨૭૪૦૫૪

પ્રા.આ.કે.-ડુંગર, તા.રાજુલા

૩૯

વૈઘ એચ.બી.હડીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૪-૨૮૬૪૩૪

પ્રા.આ.કે.-ભેરાઈ, તા.રાજુલા

૪૦

વૈધ.જે.એચ.પરમાર

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૪-૨૭૭૨૪૩

પ્રા.આ.કે.-વાવેરા, તા.રાજુલા

૪૧

વૈઘ સી.એચ.ઘાપા

મેડીકલ ઓફીસર

૭૫૬૭૮૮૨૪૪૭

પ્રા.આ.કે.-ખેરા, તા.રાજુલા

૪૨

વૈધ.ડી.વી.જોગદીયા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૪-૨૮૨૦૭૦

પ્રા.આ.કે.-નાગેશ્રી, તા.જાફરાબાદ

૪૩

ડો.આઇ.જે.મોરી .

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૪-૨૪૬૫૧૪

પ્રા.આ.કે.-બાબરકોટ તા.જાફરાબાદ

૪૪

ડો.કે.એ.ચૌહાણ

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૭૯૪-૨૮૮૩૨૨

પ્રા.આ.કે.-ટીંબી, તા.જાફરાબાદ

૪૫

વૈધ.જે.બી.નાયક

મેડીકલ ઓફીસર

મોબાઈલ ક્રોમ્પ્રીહેન્સીવ કેર યુનીટ-રાજુલા

૪૬

વૈધ.એન.આર.ગોસાઈ

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫-૨૮૪૫૨૧

પ્રા.આ.કે.-જીરા, તા.સા.કુંડલા

૪૭

વૈધ..સી.એન.ભડેરી

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫-૨૮૭૪૮૧

પ્રા.આ.કે.-આંબરડી, તા.સા.કુંડલા

૪૮

ડો.યજ્ઞેશકુમાર ઇસનાવા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫- ૨૫૩૬૨૦

પ્રા.આ.કે.-બાઢડા, તા.સા.કુંડલા

૪૯

વૈધ..અલ્પાબેન ભીમાણી

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫-૨૫૩૬૨૦

પ્રા.આ.કે.-બાઢડા, તા.સા.કુંડલા

૫૦

ડો.એમ.એ.સીઘ્ધપુરા

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫-૨૮૯૪૩૧

પ્રા.આ.કે.-જુનાસાવર, તા.સા.કુંડલા

૫૧

વૈધ.એલ.એસ.દેશાણી

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫-૨૮૯૪૩૧

પ્રા.આ.કે.-જુનાસાવર, તા.સા.કુંડલા

૫૨

વૈધ.એન.આર.રામપ્રસાદી

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫-૨૮૦૬૩૯

પ્રા.આ.કે.-મોટાઝીઝુંડા તા.સા.કુંડલા

૫૩

ડો. કવીતાબેન ચૌહાણ

મેડીકલ ઓફીસર

૦૨૮૪૫-૨૫૨૫૫૮

પ્રા.આ.કે.-વીજપડી, તા.સા.કુંડલા