×

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

ર૦૦૮-૦૯ થી ૨૦૧૧-૧૨ના વર્ષ સુધીમાં ૧૯ સેવા સહકારી મંડળીઓ, ૩ ઓઘોગીક સહકારી મંડળીઓ નોંધણી કરવામાં આવેલ છે તથા ૮ પેટા નિયમ સુધારા સહકારી મંડળીઓના મંજૂર કરવામાં આવેલ છે.