×

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ મહેસૂલ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ મહેસૂલ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી શ્રી વાય.પી. જોષી ના.જિ.વિ.અધિ. (મહેસૂલ)
ફોન નંબર ૦૨૭૯૨-૨૨૩૫૪૬
ઇન્‍ટર કોમ નંબર ૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬
અ.નં. વહિવટીઅધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનુ નામ હોદ્દો ફોન નં.(કચેરી) મોબાઇલ નં .
શ્રી વાય.પી. જોષી ના.જિ.વિ.અધિ. ૦૨૭૯૨ ૨૨૩૨૨૦ ૭૫૬૭૦૧૭૨૨૬
એસ.એમ.ગાઠાણી ના.ચી. ૯૪૨૬૮૩૧૪૭૨
જે.જે.ઠાકર સર્કલ ઇન્સ્પેકર ૯૪૨૬૨૧૪૦૬૦
આર.એલ.જાદવ જુ.કા ૯૪૦૯૪૮૯૭૩૨