×

શાખાની કામગીરી

  • આ શાખાના વડા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (મહેસુલ) છે.
  • જમીન મહેસુલ અને લગતા કરોના માંગણા નકકી કરવા અને વસુલાત કરવી
  • જમીનનો ખેતી તેમજ બિનખેતી વિષયક ઉપયોગ કરાવવો તથા સરકારશ્રીના નિયમો મુજબની મંજુરી આપવી
  • ગામતળ ની જમીનનો રહેણાંક હેતુ માટે જરૂરીયાત વાળા લોકોને સરકારશ્રીના નિયમોની મર્યાદામાં પ્લોટો મંજુર કરી ફાળવવા
  • કુદરતી આફતો દરમ્યાન જનજીવન રાબેતા મુજબ થાય તે માટેના કાર્યો, જેવા કે અનાવ્રુષ્ટિ દરમ્યાન લોકોને રોજી રોટી માટે અછત-રાહત ના કામો શરૂ કરાવી રોજી રોટી પૂરી પાડવી તેમજ અતિવ્રુષ્ટિ, વાવાઝોડા કે કુદરતી આફતો દરમ્યાન લોકોને સુરક્ષિત સ્થળે સ્થળાંતર કરાવવું, કેશડોલ્સ ચુકવણું, ધરવખરી સહાય તથા ઝૂંપડા, કાચા, પાકા મકાનો ની થયેલ નુકશાન અંગે નિયમ મુજબ સહાય આપવી.
  • જાહેર મિલ્કત/જમીન સરકાર હસ્તક/ગ્રામ પંચાયતની જમીનમાં થયેલ અનઅધિક્રુત દબાણો અંગેનું નિયંત્રણ રાખવું/દુર કરાવવા અંગે નિયમ મુજબની કાર્યવાહી કરવી.