×

મહેસુલશાખાની યોજનાઓ

કુદરતી આફતો વખતે મ્રુત્યુ સહાય ના કેસો સરકારશ્રીના નિયમો મુજબ મંજુર કરી સહાય ની ચૂકવણી કરવી.