×

શાળા / કોલેજની વિગત

પ્રાથમિકશાળાઓ

૭૮ર

માઘ્યમિકશાળાઓ

ર૦૭

ઉચ્ચતરમાઘ્યમિકશાળાઓ ૬ર
પી.ટી.સી.કોલેજો ૧૦
પોલીટેકનીક કોલેજ ૦૧
આર્ટસ, કોમર્સ, સાયન્સ કોલેજ ૧૪