×

શાખાની કામગીરી

  • સરકારશ્રીના સામાજીક ન્યારય અને અઘિકારીતા વિભાગ હેઠળ નિયામકશ્રી, અનુસુચિત જાતિ કલ્યાસણ દ્વારા વિવિઘ પ્રવૃતિઓ /કાર્યક્રમો હાથ ઘરવા નીચે મુજબ ના ધોરણો નકકી કરવામાં આવેલ છે. સરકારશ્રીના માર્ગદર્શક સુચનાઓ, નિયમો, વિનિયમો અનુસાર સબંઘિત સરકારી/મહેકમ દ્વારા ફરજો બજાવવી જેવી કે,
  • યોજનાઓ હેઠળની જોગવાઇઓ વિષયની જાણકારી યોજનાઓના લાભ મેળવવાને પાત્ર હોય તેવા અનુ.જાતિના જરૂરિયાત મંદ વ્યનકિતઓને તાલુકા કક્ષાએથી સમાજ કલ્યાનણ નિરીક્ષક દ્વારામાહિતી અને માર્ગદર્શન પુરૂ પાડવું.
  • સમાજ શિક્ષણ, શિબિર, અસ્પૃનશ્યિતા નિવારણ શિબિરો તથા ગાંઘી સપ્તાાહ ઉજવણી દરમ્યાજન સરકારશ્રીની સામાજીક શૈક્ષણ‍િક અને આર્થિષક ઉત્કાર્ષની યોજનાઓની માહિતી પુરી પાડવી તથા અતિ ૫છાત જાતિઓને યોજનાઓના વિશેષ લાભો વિશે જાગૃતતા કેળવવા સજાગ કરવા.
  • અનુ.જાતિના બાળકોને સમય મર્યાદામાં શિષ્ય વૃતિ, ગણવેશ, સરસ્વાતી સાઘના યોજનાઓનો લાભ મળે તે હેતુસર અત્રેની કચેરી તરફથી ઓનલાઈન શિષ્ય વૃતિ મંજુર કરી ચુકવણી કરવા મા આવે છે.
  • ગ્રાન્ટે ઇન એઇડ સંસ્થા્ઓને સમયાંતરે આકસ્‍િમક મુલાકાત લઇ છાત્રાલયોમાં અભ્યાાસ કરતા બાળકોની ખાત્રી કરી તેમની પુરતી દરકાર લેવાય તે બાબતે મુલ્યાંાકન કરવું.
  • સંસ્થાલઓને જરૂરી સુચનાઓ આ૫વી તથા નિયંત્રણ અને માર્ગદર્શન આ૫વું.
  • જીલ્લાલ કક્ષાએ દરમાસે યોજના/ કાર્યક્રમોના અસરકારક અમલીકરણ માટે સરકારી મહેકમને જરૂરી સુચનાઓ માર્ગદર્શન આ૫વા.