×

સં૫ર્ક માહિતી

સમાજ કલ્‍યાણ સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

અ.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન ન્ંબર(કચેરી) મોબાઇલ નંબર
શ્રી પી.ડી.સરવૈયા સ.ક.અધિશ્રી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૧૭ ૯૪૨૮૦૫૧૨૯૯
શ્રી વી.એચ.મકવાણા સ.ક.નિ.શ્રી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૧૭ ૯૮૯૮૩૩૯૮૪૬
શ્રી એસ.એમ.પરમાર જુ.ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૩૨૧૭ ૮૧૬૦૦૨૭૬૦૩