×

સમાજ શિક્ષણ શિબીરો

સમાજ કલ્યાશણ ખાતા દ્વારા ચાલતી શિબીરોમાં અનુસૂચિત જાતિના લોકોને સામાજીક/ શૈક્ષણ‍િક, આર્થિ ક સ્તર ઉંચું સ્ત ર ઉંચુ લાવવા માટે સરકારશ્રી તરફથી આ અંગેની શીબીરોનું ગ્રામ્યભ વિસ્તા રોમાં સહાયિક ધોરણે યોજવાનું નકકી કરાયેલ છે. તદ ઉ૫રાંત ‍જીલ્લા પંચાયત છે. તદઉપરાંત જીલ્લા પંચાયત કચેરીની સ્વુભંડોળમાંથી ૫ણ સહાય આ૫વામાં આવે છે.