×

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું આંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, અમરેલી.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.એ.ગોહિલ (ઇ.ચાર્જ)
ફોન નંબર ૦૨૭૯૨-૨૨૦૬૫૩
ફેકસ નંબર -
મોબાઇલ નં 9426212366
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dso-ddo-amr@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ

અ.નં. વહિવટી અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નં.કચેરી મોબાઇલ નંબર
1 શ્રી ડી.એ.ગોહિલ જિલ્લા આંકડા અધિકારી(ઇન્ચાર્જ) 02792-220653 9426212366
2 કુ. ડી.એસ.વસાવા સંશોધન અધિકારી 02792-220653 9725972515
3 કુ.ડી.જી.પંડ્યા સંશોધન મદદનીશ 02792-220653 8905093656
4 શ્રી.એચ.એમ.બારૈયા સંશોધન મદદનીશ 02792-220653 8905710465
5 કુ.એમ.સી.સોલંકી આંકડા મદદનીશ 02792-220653 9724685742