×

આંકડા શાખાના પ્રકાશનો

જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૨૦-૨૧ જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૨૦-૨૧
District-Statistical-Abstract-2016-1 District-Statistical-Abstract-2016-17
આંકડાકીય રૂપરેખા જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા
જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૯-૨૦ જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૯-૨૦
District-Statistical-Abstract-2016-1 District-Statistical-Abstract-2016-17
આંકડાકીય રૂપરેખા જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા
જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯ જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૮-૧૯
DistrictStatistical-Abstract-2016-1 District-Statistical-Abstract-2016-17
આંકડાકીય રૂપરેખા જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા
જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૭-૧૮ જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૭-૧૮
DistrictStatistical-Abstract-2016-1 District-Statistical-Abstract-2016-17
આંકડાકીય રૂપરેખા જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા
જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૬-૧૭ જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા પ્રકાશનવર્ષ - ૨૦૧૬-૧૭
District-Statistical-Abstract-2016-1 District-Statistical-Abstract-2016-17
આંકડાકીય રૂપરેખા જિલ્લાની સામાજિક આર્થિક સમીક્ષા

અન્ય પ્રકાશનો

જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય મુજબઅનૂ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિ આંકડાકીય વર્ગીકરણ(૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧)અમરેલી છૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ ની (અર્ધવાર્ષિક) સમીક્ષા 6th Economic Census Amreli District Half Yearl Book Jan to June 2019
varshik Vahivati Ahevaal 2006-2007 varshik Vahivati Ahevaal 2007-2008 varshik Vahivati Ahevaal 2007-2008 Socio-Economics-Review-16-17
જિલ્લા, તાલુકા અને ગ્રામ્ય મુજબઅનૂ.જાતિ અને અનુ.જનજાતિ આંકડાકીય વર્ગીકરણ(૨૦૦૧ અને ૨૦૧૧)અમરેલી છૂટક અને જથ્થાબંધ ભાવ ની (અર્ધવાર્ષિક) સમીક્ષા 6th Economic Census Amreli District Half Yearl Book Jan to June 2019