×

અમરેલીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીની ટેબલવાર કામગીરી દર્શાવતુ પત્રક

ક્રમ અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો મો.નંબર કચેરી ફોન નંબર
શ્રી કે.કે.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૯૮૭૯૩૪૮૬૧૧ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
શ્રી એચ.એમ.ઠુંમ્મર મદદનીશ ખેતી નિયામક(મગફળી) ૯૬૦૧૩૧૨૧૯૯ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
શ્રી આર.એમ.ચાવડા સી.એકા.ક્લાર્ક ૯૯૦૪૧૧૪૮૨૦ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
ના.હિ.
શ્રી યુ.એન.હુંબલ વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી) ૯૪૨૮૩૭૫૫૮૧ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
શ્રી ડી.જે.સોલંકી સીનીયર ક્લાર્ક ૯૭૨૭૨૨૨૬૨૨ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
શ્રી કે.બી.દવે. વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી) ૯૪૨૬૭૩૦૫૫૮ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
શ્રી ડી.એમ.ફીણવીયા ગ્રામસેવક ૯૯૦૯૫૨૨૩૨૪ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
શ્રી ડી.એન.માલવીયા ગ્રામસેવક ૮૯૮૦૭૫૮૧૮૮ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
શ્રીમતિ શર્મિલા સી.શાહ સીનીયર ક્લાર્ક ૯૪૨૬૩૧૨૩૩૬ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
૧૦ શ્રીમતિ વર્ષાબેન કે.મકવાણા જુનિયર ક્લાર્ક ૮૧૪૧૯૧૦૮૫૬ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪
૧૧ શ્રી આર.જી.ચાવડા પટાવાળા ૯૮૯૮૮૮૦૮૨૩૭ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪