×

બદલી

તાલુકાની કચેરીઓમાં સરકારશ્રીના વખતો વખતના ઠરાવો/પરિપત્રો ઘ્યાનમાં લઈ નાયબ ચિટનીશ,મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ), વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઈન્સપેકટર,તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર કલાર્ક, ડ્રાઈવર, પટાવાળા સંવર્ગના વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ના કર્મચારીઓની વહીવટી સરળતાથી/માંગણીથી કે ફરિયાદ હોવાના કારણોસર બદલીની કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.