×

રસીકરણ

ક્રમ વિગત રસીકરણ
ગળસુંઢો ૫૧૮૦૦
ગાંઠિયો તાવ ૧૦૬૫૦
ખરવા મોવાસા ૩૮૧૫૯૬
હડકવા ૫૧૭
આંત્રવિષમજવર ૯૫૭૦૦
પીપીઆર ૭૬૮૦૦
કુલ રસીકરણ ૬૧૭૦૬૩