×
ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી | અમરેલી જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

અનુક્રમ તાલુકાનું નામ ૦-૧૬ ૧૭-૨૦
અમરેલી
રાજુલા
બાબરા
બગસરા
ઘારી
જાફરાબાદ
ખાંભા
કુંકાવાવ
લાઠી
૧૦ લીલીયા
૧૧ સાવરકુંડલા