×
વિગતોમાં સમાચાર | અમરેલી જિલ્લા પંચાયત
  • હોમ
  • વિગતોમાં સમાચાર

વિગતોમાં સમાચાર

અમરેલી કોવીડ-૧૯ રસીકરણ આયોજન Dt. 19-10-2021

18-Oct-2021

અમરેલી કોવીડ-૧૯ રસીકરણ આયોજન Dt. 19-10-2021

અમરેલી કોવીડ-૧૯ રસીકરણ આયોજન Dt. 19-10-2021

Detail Download
AMRELI vaccination plan 19.10.21.pdf