×

બગસરા વિષે

બગસરા તાલુકો ભોગોલિક ઘષ્ટિએ અમરેલી જીલ્લાના ,પશ્મિ દીશામાં વસેલો છે. આ તાલુકામાં ત્રણ શીવ મંદીરો આવેલા છે.એક ભુતનાથ મહાદેવ રત્નેરવ્શ્ર મહાદેવ બગેસ્વ્શ્ર મહાદેવ ના નામ ઉપરથી આ ગામનું નામ બગસરા રાખવામાં આવ્યું છે. અહીંનો મુખય રોજગાર આરી ભરતકામમાં તથા ગોલ્ડ પ્લેટીંગમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે.આ તાલુકાનો વીકાસ માઘ્યમ પ્રમાણમાં થયેલ છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

બગસરા વિષે

બગસરા તાલુકો ભોગોલિક ઘષ્ટિએ અમરેલી જીલ્લાના ,પશ્મિ દીશામાં વસેલો છે. આ તાલુકામાં ત્રણ શીવ મંદીરો આવેલા છે.એક ભુતનાથ મહાદેવ રત્નેરવ્શ્ર મહાદેવ બગેસ્વ્શ્ર મહાદેવ ના નામ ઉપરથી આ ગામનું નામ બગસરા રાખવામાં આવ્યું છે. અહીંનો મુખય રોજગાર આરી ભરતકામમાં તથા ગોલ્ડ પ્લેટીંગમાં આગવું સ્થાન ધરાવે છે.આ તાલુકાનો વીકાસ માઘ્યમ પ્રમાણમાં થયેલ છે.

Read More
૩૧
૭૮૩૦૦
૩૧

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો