×

જાફરાબાદ વિષે

જાફરાબાદ જાગીર જંજીરાના સીદી સરદારોના તાબામાં હતી. જાફરાબાદ એ સમયે મોગલ રાજયનો પણ ભાગ હતુ. પરંતુ ૧૮મી સદીમાં મોગલ સતાની પડતી થઇ ત્યારે ત્યાંનો સીદી હાકેમ ઇ.સ.૧૭૩૧ માં સ્વતંત્ર થઇ ગયો. એ આસપાસનાં કોળી ચાંચીયાઓની સહાયથી દરીયામાંથી પસાર થતા વિદેશી તેમજ દેશી વહાલો લુંટવાનું કામ કરતો એ સમયે જંજીરાના રાજકુટુંબોનો એક સીદી હિલાલ સુરતમાં સુબો હતો. તેણે બધા ચાંચીયાઓને કેદ કર્યા અને થાણેદારને ભારે દંડ કર્યો. દંડ ભરવાની શકિત ન હોવાથી થાણેદાર સીદી હિલાલને જાફરાબાદ પરગણું ત્યાના સીદી શાસકને વેચી નાખ્યું. હિલાલને એ પ્રદેશની સુખાગીરી સોંપવામાં આવી. ત્યારથી જંજીરાનાં સીદીની સતા ચાલુ થયેલી.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

જાફરાબાદ વિષે

જાફરાબાદ જાગીર જંજીરાના સીદી સરદારોના તાબામાં હતી. જાફરાબાદ એ સમયે મોગલ રાજયનો પણ ભાગ હતુ. પરંતુ ૧૮મી સદીમાં મોગલ સતાની પડતી થઇ ત્યારે ત્યાંનો સીદી હાકેમ ઇ.સ.૧૭૩૧ માં સ્વતંત્ર થઇ ગયો. એ આસપાસનાં કોળી ચાંચીયાઓની સહાયથી દરીયામાંથી પસાર થતા વિદેશી તેમજ દેશી વહાલો લુંટવાનું કામ કરતો એ સમયે જંજીરાના રાજકુટુંબોનો એક સીદી હિલાલ સુરતમાં સુબો હતો. તેણે બધા ચાંચીયાઓને કેદ કર્યા અને થાણેદારને ભારે દંડ કર્યો. દંડ ભરવાની શકિત ન હોવાથી થાણેદાર સીદી હિલાલને જાફરાબાદ પરગણું ત્યાના સીદી શાસકને વેચી નાખ્યું. હિલાલને એ પ્રદેશની સુખાગીરી સોંપવામાં આવી. ત્યારથી જંજીરાનાં સીદીની સતા ચાલુ થયેલી.

Read More
૪૨
૬૫૫૫૦
૩૯

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો