×

લાઠી વિષે

લાઠીની સ્થાપનાની કોઈ કડી ઉપલબ્ધ નથી.પરંતુ દંતકથા અનુસાર "" ગાંગલી-ધાંચણ ""નું રાજય હતુ. ત્યારે લાઠી ""ધુતારપુરી"" નામે પ્રખ્યાત હતુ તેમજ આ રાજય અને રાજયકર્તાનું જોડાણ ઉજજૈનના રાજા વીર વિક્રમ સાથે હોવાનું મનાય છે.

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

લાઠી વિષે

લાઠીની સ્થાપનાની કોઈ કડી ઉપલબ્ધ નથી.પરંતુ દંતકથા અનુસાર "" ગાંગલી-ધાંચણ ""નું રાજય હતુ. ત્યારે લાઠી ""ધુતારપુરી"" નામે પ્રખ્યાત હતુ તેમજ આ રાજય અને રાજયકર્તાનું જોડાણ ઉજજૈનના રાજા વીર વિક્રમ સાથે હોવાનું મનાય છે.

Read More
૪૯
૧૩૨૧૪૦
૪૭

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો