×

રાજુલા વિષે

અમરેલી જીલ્લાનો તાલુકો જીલ્લા મથકથી ૮૫ કિમી. જેટલા અંતરે આવેલો દુરનો તાલુકો છે. તેમજ ધણો પછાત તાલુકો છે .

Read More

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

રાજુલા વિષે

અમરેલી જીલ્લાનો તાલુકો જીલ્લા મથકથી ૮૫ કિમી. જેટલા અંતરે આવેલો દુરનો તાલુકો છે. તેમજ ધણો પછાત તાલુકો છે .

Read More
૭૨
૧૧૩૨૩૩
૭૦

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો