×

લીલીયા વિષે

લીલીયાની સ્‍થા૫નાનો કોઇ સત્તાવાર ઇતિહાસ ઉ૫લબ્‍ઘ નથી. ૫રંતુ આઝાદી ૫હેલા ભાવનગર સ્‍ટેટમાં લીલીયા મહાલ આવેલ હતો. ભાવનગર સ્‍ટેટ વખતમાં આ લીલીયા મહાલનીગણના થતી હતી. આઝાદી આવ્‍યા બાદ લીલીયાને તાલુકાનો દરજજો મળેલ ૫રંતુ મહેસુલી મહાલ તરીકે ઘણા સમય સુઘી મહાલનો દરજજો રહેલ ત્‍યાર બાદ મહેસુલી તાલુકાનો દરજજો આ૫વામાં આવેલ.

Read More
કુ. હેતલ કટારા

તાલુકા વિકાસ અધિકારી

તાજેતર ના સુધારાઓpush-play View All

SideImg
  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

  • 25-5-2019
    ૧૦ પ્રોજેક્ટ્સ કે જે ગુજરાતના આકારને બદલી રહ્યા છે.

    Lorem ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the

લીલીયા વિષે

લીલીયાની સ્‍થા૫નાનો કોઇ સત્તાવાર ઇતિહાસ ઉ૫લબ્‍ઘ નથી. ૫રંતુ આઝાદી ૫હેલા ભાવનગર સ્‍ટેટમાં લીલીયા મહાલ આવેલ હતો. ભાવનગર સ્‍ટેટ વખતમાં આ લીલીયા મહાલનીગણના થતી હતી. આઝાદી આવ્‍યા બાદ લીલીયાને તાલુકાનો દરજજો મળેલ ૫રંતુ મહેસુલી મહાલ તરીકે ઘણા સમય સુઘી મહાલનો દરજજો રહેલ ત્‍યાર બાદ મહેસુલી તાલુકાનો દરજજો આ૫વામાં આવેલ.

Read More
૩૭
૬૦૭૨૨
૩૭

Locate on Map

Social Feeds

સરકારી યોજનાઓ

વધુ જાણો