×
મારો તાલુકો | અમરેલી જિલ્લા પંચાયત

મારો તાલુકો

 • અમરપુર (વરૂડી)
 • ટીંબલા
 • આંકડીયા મોટા
 • આંકડીયા નાના
 • બાબાપુર
 • બક્ષીપુર
 • ભંડારીયા મોટા
 • ભંડારીયા નાના
 • ચાડીયા
 • ચક્કરગઢ
 • ચંપાથાળ
 • ચાંદગઢ
 • પીઠાવજાલ
 • રાજસ્‍થળી
 • શંઠીયા
 • રંગપુર
 • રીકડીયા
 • સજીયાવદર
 • ચીતલ
 • દહીંડા
 • દેવળીયા
 • દેવરાજીયા
 • ઢોલરવા
 • ફત્તેપુર
 • ગાવડકા
 • ગીરીયા
 • ગોખરવાળા મોટા
 • ગોખારવાળા નાના
 • હરીપુરા
 • ઇશ્વરીયા
 • સાંગાડેરી
 • સણોસરા
 • સરંભડા
 • શંભુપુરા
 • શેઠુભાર
 • સોનારીયા
 • જાળીયા
 • જશવંતગઢ
 • કામીગઢ
 • કાઠમા
 • કેરાલા
 • કેરીયાચા
 • કેરીયાનાગરા
 • ખડયાભાળીયા
 • ખીજડીયા ખારી
 • ખીજડીયા રડાડીયા
 • લાલાવદર
 • લપાળીયા
 • સુરાગપુર
 • તરકતળાવ
 • તરવડા
 • થોરડી
 • ટીંબા
 • સોનારીયા
 • માચીયાળા મોટા
 • માચીયાળા નાના
 • માળીલા
 • માલવણ
 • માંડવડા મોટા
 • મંડાવડા નાના
 • માંગવાયળ
 • મેડી
 • મોણપુર
 • નવાખીજડીયા
 • પાણીયા
 • પીપળલગ
 • વડેરા
 • વાંકીયા
 • વરસડા
 • વેણીવદર
 • વીઠલપુર
 • સોનારીયા
 • અડતાળા
 • અકાળા
 • અલીઉદેપુર
 • આંબરડી
 • આંસોદર
 • ભાલવાવ
 • ભદ્ર્વદર
 • ભીંગરાડ
 • ભુરાખીયા
 • ચાવંડ
 • છભાડીયા
 • દહીંથરા
 • દેરડી-જાનબાઇ
 • ધામેલ
 • ધ્રુફણીયા
 • દુધાલા બાઇ
 • ટોડા
 • સોનારીયા
 • દુધાળા લાઠી
 • હજીરાધાર
 • હરસુરપુર
 • હાવતડ
 • હીરાણા
 • ઇન્ગોરાળા
 • જરખીયા
 • કાંચરડી
 • કરકોલીયા
 • કેરાળા
 • કેરીયા
 • કૃષ્‍ણગઢ
 • લાઠી
 • લુવારીયા
 • માલવીયા પીપરીયા
 • મતીરાળા
 • વીરપુર
 • સોનારીયા
 • મેમદા
 • મેથળી
 • મુળીયાપાટ
 • નારણગઢ
 • પાડરશીંગા
 • પીપળવા
 • પ્રતાપગઢ
 • પુંજાપર
 • રાભડા
 • રામપર
 • શાખપુર
 • શેખપીપરીયા
 • સુવાગઢ
 • તાજપર
 • કાંસા
 • આંબા
 • અંટાળીયા
 • બવાડા
 • બવાડી
 • ભેંસાણ
 • ભેંસવડી
 • ભોરીંગડા
 • બોડીયા
 • ઢાંગલા
 • એકલેરા
 • ગોઢાવદર
 • ગુંદરણ
 • હરીપુર
 • હાથીગઢ
 • ઇંગોરાળા
 • જાત્રોડા
 • વીરપુર
 • સોનારીયા
 • કલ્યાણપર
 • કણકોટ મોટા
 • કણકોટ નાના
 • ખારા
 • ક્રાંકચ
 • કુંતાણા
 • લીલીયા
 • લીલીયા નાના
 • લોંકા
 • લોંકી
 • પાંચ તલાવડા
 • પીપળવા
 • પુંજાપાદર
 • પુતલીયા
 • રાજકોટ નાના
 • સલડી
 • સાજણટીંબા
 • સૈઢાવદર
 • ટીંબડી
 • વાઘણીયા
 • અમરવાલપુર
 • બાબરા
 • વાંકીયા
 • બળેલ પીપરીયા
 • બરવાળા
 • ભીલા
 • ભીલડી
 • ચમારડી
 • ચરખા
 • દરેડ
 • દેવળીયા મોટા
 • ધરઇ
 • ફુલઝર
 • ગળકોટડી
 • ઝાંઝરડા
 • નડાળા
 • નવાણીયા
 • નીલવળા
 • નોંધણવદર
 • પાનસડ
 • પીર ખીજડીયા
 • રાણપર
 • રાયપર
 • સમઢીયાળા
 • સીરવાનીયા
 • સુકવળા
 • સુખપર
 • તાઇવદર
 • થોરખાણ
 • ગમા પીપળીયા
 • ગરણી
 • ધુધરાળા
 • હાથીગઢ
 • ઇંગોરળા
 • લાલકા
 • લોનકોટડા
 • લુણકી
 • મીયા ખીજડીયા
 • ત્રંબોડા
 • ઉંટવડ
 • વલારડી
 • વાંડળીયા
 • ઝાંપોદર
 • અમરાપુર
 • અનીડા
 • અરજણસુખ
 • બાદનપુર જુના
 • બાદનપુર નવા
 • બાંભણીયા
 • બાંટવા-દેવલી
 • બરવાલા બાવલ
 • બરવાલા બાવીશી
 • ભાયાવદર
 • ભુખલી-માંથળી
 • દેડવા-રાંદલ
 • દેવળકી
 • દેવગામ
 • ઇશ્વરીયા
 • જીથુડી
 • જંગર
 • ખડખડ
 • ખજુરી
 • ખજુરી-પીપળીયા
 • ખાખરીયા
 • ખીજડીયા હનુમાન
 • ખીજડીયા ખાન
 • કોલડા
 • કુંકાવાવ મોટી
 • કુંકાવાવ નાની
 • લાખાપાદર
 • લુણી-ધાર
 • માયા પાદર
 • મેધા-પીપળીયા
 • મોરવાડા
 • નાજાપુર
 • પીપળીયા ધુંધીયા
 • રામપુર
 • સનાળા
 • સનાળી
 • સારંગપુર
 • સુર્ય પ્રતાપગઢ
 • તાલાળી
 • તરધરી
 • તોરી
 • ઉજળા મોટા
 • ઉજળા નાના
 • વડીયા
 • વાવડી
 • અમરતપુર
 • આંબરડી
 • ભાડેર
 • ભરડ
 • ભાયાવદર
 • બોરડી
 • ચાંચઇ
 • છતડીયા
 • ડાભાળી
 • દહીડા
 • દાલખણીયા
 • ડાંગાવદર
 • દેવલા
 • વાંગંધ્રા
 • ધારી
 • રાજસ્થાની
 • રામપુર
 • રાવણી
 • શાખપુર
 • ઢોલરવા
 • દીવલા
 • દુધાળા
 • ફાચરીયા
 • ફતેગઢ
 • ગઢીયા
 • ગઢીયા ચાવંડ
 • ગામલી મોટી
 • ગરમલી નાની
 • ગરમલી
 • ગીગાસણ
 • ગોપાલગ્રામ
 • ગોવીંદપુર
 • હીરાવા
 • હુડલી
 • ઇંગોરાળા
 • સમાઢીયાળા નાના
 • સરસીયા
 • શેમરડી
 • શીવડ
 • જાલજીવડી
 • જીરા
 • જુના ચરખા
 • કમી
 • કહોર
 • કરમછી
 • કથીરવદર
 • કાથરોટા
 • કેરાળા
 • ખંભાડીયા
 • ખીચા
 • ખીશરી
 • કોટડા
 • કોઠા પીપરીયા
 • ક્રાંગસા
 • કુબડા
 • તરસીંગડા
 • ત્રંબકપુર
 • વાઘવડી
 • વાવડી
 • લાખાપાદર
 • માધુપુર
 • માણાવાળ
 • માલસીકા
 • માટનમાળ
 • મીઠાપુર નક્કી
 • મીઠાપુર (ડુંગરી)
 • મોણવેલ
 • મોરઝર
 • નાગધ્રા
 • નવા ચરખા
 • પાદરગઢ
 • પણીયા ડુંગરી
 • પાણીયા (દેવસ્થાન)
 • પરબડી
 • પાતળા
 • વીરપુર
 • ઝર
 • આંબલીયાળા
 • અનીડા
 • બાળરપુર
 • બારમન મોટા
 • બારમન નાના
 • ભાડ
 • ભાણીયા
 • ભાવરડી
 • ભુંડણી
 • બોરાળા
 • ચક્રાવા
 • દાટીયાળી
 • દડલી
 • ડેડાણ
 • ધારી નાની
 • ધાવડીયા
 • ઘુંઘવાણા
 • ગીદરડી
 • ગોરાણા
 • હનુમાનપુર
 • ઇંગોરાળા
 • જામકા
 • જીકીયાળી
 • જીવાપર
 • જુના મલકનેસ
 • કંટાળા
 • કાતર૫ણ
 • ખડાધાર
 • કોદીયા
 • કોટડા
 • લાસા
 • મુંજીયાસર
 • નાનુડી
 • નવા મલકનેસ
 • નેસડી નં.-૨
 • નીંગાલા નં.-૨
 • પચ૫ચીયા
 • પાટી
 • પીપળવા
 • પીપળીયા
 • રબારીકા
 • રાણીંગપરા
 • રાયડી
 • રૂગનાથપુર
 • સાલવા
 • સમઢીયાળા મોટા
 • સમઢીયાળા નં.-૨
 • સરકડીયા
 • તાલડા
 • તાતણીયા
 • ત્રાકુડા
 • ઉમારીયા
 • વાંકીયા
 • વીસાવદર
 • ખાંભા
 • સરાકડીયા
 • ધાંગધ્રા
 • અગરીયા નવા
 • અમુલી
 • બાબરીયાધાર
 • બાલાપર
 • બાબૅટાણા
 • બારપટોળી
 • ભચાદર
 • ભાથી
 • ભેરાઇ
 • ચાંચ
 • નવાગામ (મેરીયાણા)
 • નેસડી નં.-૧
 • નીંગાળા નં.-૧
 • પટવા
 • પીપાવાવ
 • રાભડા
 • ઝીંઝકા
 • છતડીયા
 • ચોત્રા
 • દાતરડી
 • દેવકા
 • ધારાનો નેસ
 • ધારેશ્વર
 • દીપડીયા
 • ડોળીયા
 • ડુંગર
 • ડુંગરપરડા
 • રાજપરડા
 • રામપરા નં.-૧
 • રામપરા નં.-૨
 • રીંગણીયાળા મોટો
 • રીંગણીયાળા નાના
 • ગોજાવદર
 • જોલાપર
 • કડીયાળી
 • કાતર
 • કાઠીવદર
 • ખાખબાઇ
 • ખંભાળીયા
 • ખારી
 • ખેરા
 • ખેરાળી મોટી
 • સજણાવાવ
 • સમઢીયાળા નં.-૧
 • ઉછૈયા
 • ઉંટીયા
 • વડ
 • વડલી
 • ખેરાળી નાની
 • કુંભારીયા
 • કુંડાલીયાળા
 • મજાદર
 • માંડણ
 • માંકરડી નવી-જુની/td>
 • મંસુદ્રા નાના-મોટા
 • મોભીયાણા મોટા
 • મોભીયાણા નવા
 • મોરંગી
 • વાવડી
 • વાવેરા
 • વિકટર
 • વાંશિયાળી
 • ઝાંપોદર
 • ઝાંઝરડા
 • બાબરકોટ
 • બણાલા
 • બલાનીવાવ
 • ભાડા
 • ભાંકોદર
 • ભટ્ટવદર
 • શેલણા
 • ચીત્રાસર
 • ધારાબંદર
 • ધોળાટ્રી
 • દુધાળા
 • એભલવડ
 • ફાચરિયા
 • ધેંસપુર
 • હેમળ
 • જીકાદ્રી જુની
 • જીકાદ્રી નવી
 • કડીયાળી
 • કાગવદર
 • કંથારીયા ખાલસા
 • કંથારીયા કોળી
 • કેરાળા
 • લોર
 • લોઠપુર
 • લુણસાપુર
 • મીઠાપુર
 • મીતીયાણા
 • મોટા માણસા
 • નાગેશ્રી
 • પાટીમાણસા (નાના)
 • રોહીસા
 • સાકરીયા મોટા
 • સાકરીયા નાના
 • સરોવરડા
 • શીયાલબેટ
 • શોખડા
 • ટીંબી
 • વઢેરા
 • વડલી
 • વાંઢ
 • વારાહસ્વરૂપ
 • પીછાડી
 • કોટડી
 • કોવાયા
 • અદપુર
 • બાલાપુર
 • ચરણ પીપળી
 • ડેરી પીપળીયા
 • ઘંટીયાણ
 • હડાળા
 • હલારીયા
 • હલીયાદ જુની
 • હલીયાદ નવી
 • હામાપુર
 • હુલારીયા
 • જામકા
 • ઝાંઝરીયા જુના
 • ઝાંઝરીયા નવા
 • જેઠીયાવદર
 • વાઘણીયા નવા
 • કડાયા
 • કાગદડી
 • ખારી
 • ખીજડીયા
 • માણેકવાડા
 • માવજીંજવા
 • મુંજીયાસર મોટા
 • મુંજીયાસર નાના
 • નટવરનગર
 • પીપળીયા નવા
 • પીઠડીયા
 • રફાળા
 • સમઢીયાળા
 • સનાલીયા
 • શીલાના
 • વાઘણીયા જુના
 • અભરામપરા
 • અબસંગ
 • અંબારડી
 • અમૃતવેલ
 • અંકોલડા
 • બાઢડા
 • બગોયા
 • ભમ્મર
 • ભેંકરા
 • ભોંકરવા
 • ભુવા
 • બોરળા
 • ચરખડીયા
 • છાપરી
 • ચીખલી
 • દાંધીયા
 • દેડકડી
 • દેતડ
 • ધજડી
 • ધાર
 • દોલતી
 • ફાચરીયા
 • ફીફાદ
 • ગાધકડા
 • ધાંણલા
 • ધોબા
 • ધોબાપાટી
 • ગીણીયા
 • ગોરડકા
 • હાડીડા
 • હાથસણી
 • હીપાવાડી
 • જાબાળ
 • જાંબુડા
 • જેજાદ
 • જીરા
 • જુના સાવર
 • કાનાતળાવ
 • કાંત્રોડી
 • કરજાળા
 • કેદારીયા
 • કેરાલા
 • ખડકાળા
 • ખડસલી
 • ખાલપર
 • ખોડીયાણા
 • કુંકાવાવ
 • લીખાળા
 • લુવારા
 • મઢડા
 • મેકડા
 • મેરીયાણા
 • મેવાસા
 • મીતીયાણા
 • મોલડી
 • મોટા ભામોદ્રા
 • મોટા ઝીંઝુડા
 • નાળ
 • નાના ભામોદ્રા
 • નાના ઝીંઝુડા
 • નાની વડાલ
 • નેસડી
 • ઓળીયા
 • પીપરડી
 • પીઠવડી
 • પીયાવા
 • રબારીકા
 • રામગઢ
 • સેંજળ
 • શેલણા
 • સીમરણ
 • ઠવી
 • થોરડી
 • વંડા
 • વણોટ
 • વાંશીયાળી
 • વીજપડી
 • વિજયાનગર
 • વીરડી
 • ઝડજુલા